Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 226/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostek nie podlegających Gminie Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2014/05/30

Data wejścia w życie: 2014/05/30


Zarządzenie Nr 226/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostek nie podlegających Gminie Miasto Szczecin.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379),  zarządzam, co następuje:

§ 1.  Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska ZHP, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2.  Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Chór Słowiki im Jana Szyrockiego, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 3.  Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze.  

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu.  

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Prezydent Miasta 


Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: BOU, wytworzono: 2014/06/11, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Bożena Handzel, dnia: 2014/06/11 09:41:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bożena Handzel 2014/06/11 09:41:30 modyfikacja wartości
Bożena Handzel 2014/06/11 09:05:27 modyfikacja wartości
Bożena Handzel 2014/06/11 08:59:08 nowa pozycja