Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 173/14 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Data podpisania: 2014/04/18

Data wejścia w życie: 2014/04/18


ZARZĄDZENIE NR 173/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 kwietnia 2014 r.


w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

    Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379 ) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zwiększam dochody i wydatki budżetu Miasta na 2014 rok o kwotę 2.846.132,23 zł, z tego:
1) zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 1.618.864 zł,
2) zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 1.227.268,23 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (zm. Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r.,zm. Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 143/14
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 148/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 kwietnia 2014 r.) wprowadzam zmiany w:
1) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy Dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2014 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
2) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                              Prezydent Miasta
                                                                                                                Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/04/25, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/04/25 15:02:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/04/25 15:02:05 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2014/04/25 15:01:45 nowa pozycja