Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 225/14 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015

Data podpisania: 2014/05/29

Data wejścia w życie: 2014/05/29


Zarządzenie Nr 225/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) i § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz.857) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 30 maja 2014 r. do dnia 21 października 2014 r., w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Szczecin na rok 2015, zwanych dalej Szczecińskim Budżetem Obywatelskim.

§ 2. Konsultacje będą oparte na formule budżetu obywatelskiego, którego zasady wraz z formą ich przeprowadzenia, zwane dalej Zasadami, stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Konsultacje obejmują teren Miasta Szczecin, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Szczecina.

§ 4. Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań zgłaszane przez mieszkańców Szczecina, zweryfikowane formalnie oraz merytorycznie przez właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin oraz Zespół Opiniujący, powołany Zarządzeniem Nr 172/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.

§ 5. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii, Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów, Dyrektorowi Biura Rady Miasta, Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych oraz Dyrektorowi Wydziału Informatyki.

§ 7. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do ścisłej współpracy z Dyrektorami Biura Strategii oraz Biura ds. Organizacji Pozarządowych w zakresie realizacji niniejszego zarządzenia, w szczególności w zakresie określonym w § 4.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 9. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/05/29, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2014/05/29 15:24:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2014/05/29 15:24:22 nowa pozycja