Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 153/14 w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej

Data podpisania: 2014/04/03

Data wejścia w życie: 2014/04/03


Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), § 10 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia skutecznego i efektywnego funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Szczecin powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej zwany dalej Zespołem w składzie:
1) Michał Kaczmarczyk – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
2) Iwona Łabaziewicz – główny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta
3) Anetta Kieszkowska – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym
4) Mirosław Lisewski – główny specjalista w Biurze Strategii
5) Małgorzata Andryszewska – główny specjalista w Wydziale Kultury
6) Joanna Lachowska – główny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta
7) Anna Lewandowska – główny specjalista w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych
8) Rafał Pawlik – główny specjalista w Urzędzie Stanu Cywilnego
9) Robert Samson – główny specjalista w Biurze Obsługi Interesantów
10) Arkadiusz Melzacki - główny specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
11) Agata Maj - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
12) Tomasz Jaworski – inspektor w Biurze Komunikacji Społecznej i Marketingowej

§ 2. Do zadań i obowiązków Zespołu należy:
1) Weryfikacja celów i zadań oraz okresowa ocena ich realizacji.
2) Weryfikacja identyfikacji i oceny ryzyka w poszczególnych obszarach działania oraz ustalenie sposobu postępowania wobec tego ryzyka.
3) Weryfikacja i analiza ankiet samooceny kontroli zarządczej.
4) Bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej w tym analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej (wyniki audytów, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, skarg i wniosków, informacji prasowych, itp. – w zakresie, w jakim zawierają informacje o funkcjonowaniu kontroli zarządczej) oraz sporządzanie pisemnych informacji z podejmowanych działań, a także opracowywanie raportów i ocen dotyczących skuteczności i efektywności poszczególnych elementów systemu.
5) Dokonywanie przeglądów funkcjonowania kontroli zarządczej.
6) Podejmowanie działań w zakresie usprawniania i rozwoju systemu kontroli zarządczej.
7) Przedstawianie propozycji w zakresie wprowadzenia lub zmiany procedur oraz dokumentacji wchodzących w skład systemu kontroli zarządczej.
8) Wyznaczanie priorytetów do rocznych planów audytu wewnętrznego.
9) Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, w zakresie kontroli zarządczej.
§ 3. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 4. Dyrektorzy wydziałów i kierownicy biur Urzędu Miasta Szczecin są zobowiązani do:
1) wspierania Zespołu w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2,
2) zapewnienia terminowego sporządzania i przekazywania Zespołowi dokumentacji niezbędnej do wykonywania zadań, o których mowa w § 2.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: , wytworzono: 2014/04/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2014/05/08 14:41:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2014/05/08 14:41:54 nowa pozycja