Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 252/14 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie

Data podpisania: 2014/06/13

Data wejścia w życie: 2014/07/01


Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) zarządzam co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 307/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie dokonuje się następujących zmian: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

"§ 4. Zespół działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn zm.),

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), 

4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 lat (Dz.U. Nr 17, poz.162 z późn.zm.), 

5) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.Nr 139,poz.1328 z późn. zm.), 

6) Niniejszego regulaminu". 

2) W § 5 po pkt 7 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu: 

"8) wydawanie karty parkingowej na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej osobom, o których mowa w art. 8 ust.3a pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz 1137 z późn.zm.),

9) wydawanie karty parkingowej na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się." 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. 


udostępnił: WSS, wytworzono: 2014/06/23, odpowiedzialny/a: Beata Andruszkiewicz, wprowadził/a: Beata Andruszkiewicz, dnia: 2014/06/23 11:32:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Andruszkiewicz 2014/06/23 11:32:30 nowa pozycja