Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 116/14 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Data podpisania: 2014/03/19

Data wejścia w życie: 2014/01/01


ZARZĄDZENIE NR 116/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 marca 2014 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

    Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz.645; poz.1318), art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczególnych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz.430), zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 93/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane §1 otrzymuje brzmienie: „Ustalam maksymalną kwotę dofinansowania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 1000 zł za semestr”.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2014/03/24, odpowiedzialny/a: Beata Misiak, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2014/03/24 13:26:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2014/03/24 13:26:45 nowa pozycja