Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 394/14 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020.

Data podpisania: 2014/10/08

Data wejścia w życie: 2014/10/08


ZARZĄDZENIE NR 394/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata   2016-2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i §10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm.: Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r., Zarządzenie Nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2013 r., Zarządzenie Nr 132/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 228/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 265/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 332/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2014 r.) zarządzam, co następuje: § 1.
Powołuję Zespół ds. opracowania programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020, zwany dalej Zespołem, w składzie: 
Przewodniczący: 
1) Krzysztof Gajewski Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin 
Członkowie: 
2) Marcin Posadzy Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie 
3) Sylwia Rogulska Z-ca Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie 
4) Anna Szotkowska Kierownik Działu Nadzoru Właścicielskiego Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie 
5) Roman Dutka Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w Szczecinie 
6) Aneta Cielas Dyrektor ds. Administracyjno-Prawnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 
w Szczecinie 
7) Marek Gierchatowski Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Technicznych Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w Szczecinie 
8) Grażyna Szotkowska Prezes Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinie 
9) Grażyna Kulpa–Jarocka Główny Specjalista w Biurze Strategii Urzędu Miasta Szczecin 
10) Małgorzata Zdunek Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Finansami Miasta Urzędu Miasta Szczecin 
11) Renata Matusiak Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin 
12) Hanna Matusz Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin 
13) Artur Gumiński Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin 
14) Małgorzata Michalak Radca Prawny w Biurze Prawnym Urzędu Miasta Szczecin

§ 2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w §1 jest przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020, określającego szczegółowe kierunki i działania w zakresie efektywnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin. 

§ 3. Zespół, o którym mowa w §1 Zarządzenia, może po uzyskaniu zgody Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych zlecać na zewnątrz wykonanie niezbędnych opracowań i analiz.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 


Załączniki:

udostępnił: WGN, wytworzono: 2014/10/23, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2014/10/23 08:09:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2014/10/23 08:09:14 nowa pozycja