Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 35/14 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015

Data podpisania: 2014/01/27

Data wejścia w życie: 2014/01/27


Zarządzenie Nr 35/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 27 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015

Na podstawie art. 5 a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 857), zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 21/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015, § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 15 stycznia 2014 r. do dnia 24 lutego 2014 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/01/28, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2014/01/28 15:12:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2014/01/28 15:12:59 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/01/28 15:12:32 nowa pozycja