Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 471/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczowych aktywów obrotowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/12/15

Data wejścia w życie: 2014/12/15


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie rzeczowe aktywa obrotowe Urzędu Miasta Szczecin na rzeczMiejskiego Ośrodka Kultury, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Goleniowskiej 67, wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu
o protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2014/12/15, odpowiedzialny/a: A. Grabiec, wprowadził/a: Paulina Kowalczyk, dnia: 2014/12/16 12:52:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Kowalczyk 2014/12/16 12:52:20 nowa pozycja