Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych

Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Tytuł projektu: Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”.

Umowa o dofinansowanie nr: POIS.07.03.00-00-017/11-00 z dnia 15.03.2013 roku.

 

 

 

I. OPIS INWESTYCJI

Przedsięwzięcie obejmowało budowę pierwszego etapu inwestycji pn. Szczeciński Szybki Tramwaj na odcinku od Basenu Górniczego do pętli pośredniej "Turkusowa" o długości 4 km. W ramach inwestycji wybudowane zostało torowisko tramwajowe biegnące po wykonanych w ramach Przeprawy mostowej przez rzekę Regalicę estakadach WT1 i WT2 oraz po moście M-2.

W dalszej części linia tramwajowa biegnie po terenie oraz w wykopach. Po przekroczeniu Regalicy linia tramwajowa przebiega między jezdniami ul. Hangarowej, po czym, bezkolizyjnie dla ruchu samochodowego skręca do ulicy Jaśminowej, dalej pod wiaduktem kolejowym w kierunku osiedla Słonecznego. W zakres inwestycji weszła również budowa wiaduktów nad Szczecińskim Szybkim Tramwajem w ulicy Hangarowej i Batalionów Chłopskich oraz budowa przystanków i pośredniej pętli "Turkusowa".


Inwestycja została podzielona na następujące etapy:

- Etap Ia - przebudowa ul. Hangarowej wraz z niezbędnymi przełożeniami uzbrojenia podziemnego,
- Etap Ib - przebudowa ul. Batalionów Chłopskich wraz z niezbędnymi przełożeniami uzbrojenia podziemnego i przystankiem "Gryfińska",

- Etap Ic - budowa torowiska tramwajowego na odcinku od Basenu Górniczego do pośredniej pętli "Turkusowa".
 

Zakres projektu:

Zakres etapu 1a

Etap obejmował przebudowę południowej jezdni ul. Hangarowej od wiaduktu drogowego na odcinku ponad 672 m w kierunku granicy miasta w celu dostosowania układu drogowego do bezkolizyjnego skrzyżowania z trasą Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Jezdnia południowa ul. Hangarowej została przesunięta oraz podniesiona poprzez nasypy i wiadukt drogowy, pod którym przebiega trasa SST.

Etap 1a miał na celu stworzenie bezkolizyjnego skrzyżowania trasy projektowanego torowiska tramwajowego z południową jezdnią ul. Hangarowej. Przebieg torowiska w obrębie skrzyżowania zaprojektowano w wykopie obudowanym ściankami szczelnymi. Zmiana geometrii południowej jezdni ul. Hangarowej pozwoliła na budowę trójprzęsłowego wiaduktu nad torami tramwajowymi w ciągu projektowanej jezdni przy utrzymaniu ruchu na jezdni istniejącej.

 

Zakres etapu 1b

Etap obejmował przebudowę istniejącej jezdni ciągu ulic Batalionów Chłopskich–Gryfińska na odcinku dojazdów do projektowanego wiaduktu (nad obudowanym wykopem tramwaju) o długości ok. 181 m, budowę wiaduktu nad torami tramwajowymi w ciągu projektowanej jezdni, przebudowę odcinka jezdni ulicy Jaśminowej długości ok. 52 m oraz przebudowę w niezbędnym zakresie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego.

W wyniku realizacji etapu 1b nastąpiło dostosowanie układu istniejącej ulicy Batalionów Chłopskich-Gryfińska do projektowanego, bezkolizyjnego, połączenia trasy torowiska tramwajowego w dolnym poziomie oraz do projektowanego przystanku tramwajowego „Gryfińska”, usytuowanego przed skrzyżowaniem trasy tramwaju z ulicą Batalionów Chłopskich – Gryfińska.

 

Zakres etapu 1c

Etap dotyczył budowy nowego torowiska tramwajowego na odcinku od Basenu Górniczego do pośredniej pętli „Turkusowa”, o długości 4 km, zlokalizowanej na wysokości hipermarketu "Selgros". Trasa torowiska tramwajowego przebiega po istniejących obiektach nad rzeką Regalicą, a następnie bezkolizyjnie w dolnym poziomie pod estakadą „Leszczynowa” (w pasie dzielącym jezdnie), do przejazdu pod południową jezdnią ul. Hangarowej (do realizacji w ramach Etapu 1a). Dalej trasa biegnie równolegle do zabudowań wzdłuż ul. Winogronowej, pod ul. Batalionów Chłopskich – Gryfińska (przejazd do realizacji w ramach etapu 1b), wzdłuż ul. Jaśminowej oraz pod linią kolejową Poznań – Szczecin z wykorzystaniem istniejącego wiaduktu. Wzdłuż trasy tramwajowej zlokalizowano następujące przystanki: „Lotnisko”, „Gryfińska” oraz „Turkusowa” na pętli pośredniej, stanowiącej przejściowo w Etapie I pętlę końcową.

II. REZULTATY I CELE INWESTYCJI:

Realizacja inwestycji przyczyniła się do stworzenia warunków umożliwiających zaoferowanie mieszkańcom Szczecina przyjaznego środowisku naturalnemu sprawnego systemu transportu publicznego. Ponadto w wyniku realizacji inwestycji nastąpiła likwidacja bariery ograniczającej możliwości rozwojowe terenów znajdujących się po obu stronach miasta, skomunikowanie terenu lotniska w Dąbiu z centrum Szczecina oraz zmniejszenie ruchu transportu indywidualnego w centrum miasta, poprzez udostępnienie sprawnego systemu transportu zbiorowego.

 

Cele szczegółowe:

- poprawa oferty transportu miejskiego w mieście Szczecin poprzez zwiększenie komfortu podróży, skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych,

- poprawa warunków korzystania z infrastruktury transportu zbiorowego przez osoby niepełnosprawne,

- zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury w związku z poprawą jej stanu technicznego,

 - zwiększenie przepustowości na omawianej trasie poprzez odciążenie natężenia ruchu kołowego i zredukowanie zjawiska kongestii na analizowanym obszarze (Szybki Szczeciński Tramwaj stanie się alternatywą transportową dla codziennie dojeżdżających z prawobrzeża na lewobrzeże i odwrotnie, dlatego zakłada się, że część podróżujących zaniecha codziennego podróżowania samochodem),

- zmniejszenie awaryjności infrastruktury transportowej (nowoczesna infrastruktura będzie bardziej trwała i przyczyni się do niższego zużycia taboru na niej operującego),

- poprawa oddziaływania na środowisko poprzez zmniejszenie hałasu (odciążenie ruchu drogowego),

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Szczecin (poprzez stworzenie dostępnej dla wszystkich oferty łatwego i szybkiego pokonywania dużych odległości).


III. WYKONAWCY


- Autor dokumentacji projektowej i Nadzór Autorski: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA w Gdańsku.

- Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum firm: Szybki Tramwaj Sp. z o. o. i Strabag Sp. z o. o.

- Inżynier Kontraktu: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Eko – Inwest” S.A.


IV. WARTOŚĆ INWESTYCJI


Wartość inwestycji: 180 875 142  PLN


15 marca 2013 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, Priorytetu VII Transport przyjazny środowisku, działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych.

Planowana wartość dofinansowania wynosi około (ostateczna wartość dofinansowania znana będzie po zakończeniu kontroli końcowej projektu): 110 576 487 PLN

 

V. HARMONOGRAM INWESTYCJI


Termin realizacji inwestycji: kwiecień 2013 roku – czerwiec 2015 roku
VI. LOKALIZACJA INWESTYCJI:


Inwestycja zlokalizowana była na odcinku od Basenu Górniczego do pętli "Turkusowa" Szczecinie.

udostępnił: WIM, wytworzono: 2015/10/30, odpowiedzialny/a: Alicja Dziedzic, wprowadził/a: Alicja Dziedzic, dnia: 2015/10/30 12:36:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dziedzic 2015/10/30 12:36:26 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2015/10/30 11:40:05 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2015/10/30 11:36:16 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2015/10/30 11:30:56 nowa pozycja