Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Inwestycje zakończone - współfinansowane z funduszy zewnętrznych

"Baza turystyki żeglarskiej - Port Jachtowy Szczecin i ZeRUM Ueckermünde - na transgranicznym szlaku wodnym"

 

I. OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem realizacji projektu jest stworzenie ponadregionalnego produktu turystycznego, poprzez budowę i modernizację infrastruktury sieci portów i przystani jachtowych w Szczecinie, w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego, oraz na wybrzeżu Bałtyku.  

II. REZULTATY INWESTYCJI

Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ib - część wodna przewiduje do wykonania następujacy zakres robót:

1. Budowa zwodzonego mostu pieszego i jezdnego (kładki) wraz z instalacjami;

2. Budowa pomostów pływajacych P1 wraz z instalacjami (44 szt.) przy Wyspie Grodzkiej (na południowy zachód od mostu);

3. Budowa pomostów pływających P2 (29 szt.) przy Nabrzeżu Starówka (na południowy zachód od mostu);

4. Wykonanie elementów zagospodarowania terenu - Nabrzeże Starówka;

5. Budowa zapory lodowej przy wejściu do Kanału Duńczyca.

III. WYKONAWCY

- Autor projektu budowlanego: Podczaszy Pracowania Architektury z siedzibą w Krakowie

- Wykonawca robót budowlanych: Energopol - Szczecin S. A.

- Inżynier Kontraktu: NBQ Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie

- Nadzór autorski: Podczaszy Pracowania Architektury z siedzibą w Krakowie 

IV. HARMONOGRAM INWESTYCJI  

Termin rozpoczęcia robót budowlanych – sierpień 2013r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych – marzec 2015r.

V. WARTOŚĆ INWESTYCJI


Planowana wartość inwestycji:  20.458.334,18 PLN

Inwestycja na mocy Umowy o dofinansowanie z dnia 09.09.2013 roku otrzymała wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.  Wysokość dofinansowania wynosi 2.549.967 EURO tj. 10.287.926 PLN.

 VI. POSTĘP PRAC BUDOWLANYCH

Realizacja projektu:

Październik 2013

W dniu 09.08.2013 r. przekazano plac budowy dla etapu Ib wykonawcy robót budowlanych firmie Energopol-Szczecin. S.A. Prowadziła ona prace przygotowawczo-organizacyjne związane z zapleczem budowy, ogrodziła plac budowy a także ulokowała zlecenia na prefabrykację i dostawę pali. W październiku 2013 r. dostarczono na plac budowy prefabrykaty pali (rur) pod kierownice, zaporę lodową i kładkę pieszo-jezdną. Planowane jest rozpoczęcie wbijania pali w I połowie listopada.

Listopad 2013

Rozpoczęto wbijanie pali na terenie budowy.

Grudzień 2013

Trwa palowanie pod pomosty cumownicze pływające P1 i P2.

Styczeń 2014

Zakończono palowanie pod pomosty cumownicze pływające P1 i P2. Trwają dostawy prefabrykatów zbrojarskich dla pali.

Luty 2014

Wykonano pale pod zaporę lodowa  na wejściu rzeki Duńczycy i pod kierownice w rejonie kładki pieszo-jezdnej. Trwa wykonywanie pali daliowych.

Marzec 2014

W marcu 2014 roku, w zakresie robót budowlanych:

 • dostarczono prefabrykaty dolnej części kładki pieszo-jezdnej EP1 w ilości 6 szt.
 • dostarczono prefabrykaty dolnej części kładki pieszo-jezdnej EP2 w ilości 4 szt.
 • dostarczono prefabrykaty dolnej części kładki pieszo-jezdnej EP21 w ilości 3 szt.
 • Wykonano gabiony (zabezpieczenie kabla niskiego napięcia, który będzie układany wzdłuż kładki pieszo-jezdnej na dnie rzeki Duńczycy) w ilości 34 szt.

Ponadto trwa prefabrykacja elementów pomostu dolnego EP i oczepów OP kładki pieszo-jezdnej zgodnie z założeniami w przedstawionym przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramie rzeczowo-finansowym. Podpisano umowę z Podwykonawcą na kompleksowe wykonanie instalacji grzewczych, elektrycznych i słaboprądowych w zakresie kładki pieszo-jezdnej a także pomostów pływających P1 i P2.

Kwiecień 2014

W kwietniu 2014 roku na budowie prowadzono następujące prace:

- kontynuowano dostawę prefabrykatów stalowo – żelbetowych typu OP (oczepy) i EP (elementy pomostu dolnego) kładki pieszo – jezdnej,

-  przygotowywano do montażu prefabrykaty stalowo – żelbetowe typu OP i EP  kładki pieszo –jezdnej,

- montowano i rektyfikowano śruby na palach kładki pieszo – jezdnej służące do prawidłowego ustawienia prefabrykatów stalowo – żelbetowych typu OP i EP,

- montowano dwa stalowo – żelbetowe prefabrykaty OP1a i OP1/1 (oczepy) kładki pieszo – jezdnej wraz z ich betonowaniem łącznie z głowicą pala,

- wykonano kontrolne badania  geotechniczne  w  obszarze  pali  nr 22 i 23 kładki pieszo – jezdnej .  

 Maj 2014   

W maju 2014 roku na budowie prowadzono następujące prace:

- kontynuowano dostawę prefabrykatów stalowo – żelbetowych typu EP kładki pieszo-jezdnej,

- przygotowano do montażu prefabrykaty stalowo – żelbetowe typu OP  i EP,

- kontynuowano montaż kolejnych stalowo – żelbetowych  prefabrykatów  typu  OP (oczepów) kładki  pieszo-jezdnej,

- rozpoczęto montaż prefabrykatów  stalowo – żelbetowych typu EP kładki pieszo – jezdnej,

- wykonano  przepust (rura  stalowa) przez Nabrzeże Starówka pod kabel energetyczny NN (niskie napięcie - 400 V),

- przystąpiono do prac czerpalnych (pogłębiarskich) na kanale Duńczyca pod ułożenie kabla energetycznego NN z Wyspy Grodzkiej na Nabrzeże Starówka,

- wyciągnięto pale fi 1220 nr 22 i 23 pod uprzednim zasypaniu piaskiem w ramach prac  naprawczych,

- wbito pale fi 1220 (2 szt.) po uprzednim przyspawaniu  tzw. butów,

- trwało podwodne betonowanie (metoda contractor) pali fi 1220 (2 szt.) wraz z montażem zbrojenia.

Czerwiec 2014

W czerwcu 2014 roku na budowie prowadzono następujące prace:

- zakończono dostawy prefabrykatów stalowo – żelbetowych typu EP kładki pieszo-jezdnej,

- przygotowano do montażu prefabrykaty stalowo-żelbetowe typu EP kładki pieszo – jezdnej,

- zakończono montaż stalowo-żelbetowych prefabrykatów typu OP (oczepów) kładki pieszo-jezdnej,

- kontynuowano montaż prefabrykatów stalowo-żelbetowych typu EP kładki pieszo –jezdnej w zakresie: ustawienia prefabrykatów, spawania kształtowników stalowych i betonowania połączeń,

- szalowano i montowano zbrojenia monolitycznego fragmentu części dolnej kładki pieszo-jezdnej,

- rozpoczęto montaż zbrojenia filarów pod górną część kładki pieszo-jezdnej,

- wykonano wykop w dnie rzeki Duńczycy pod ułożenie kabla energetycznego NN z Wyspy Grodzkiej na Nabrzeże Starówka,

- przygotowano przepust (włożenie w przepust rur osłonowych typu AROT, uszczelnienie przejścia przepustu przez ścianę nabrzeża blachą stalową) w Nabrzeżu Starówka pod wciągnięcie kabla energetycznego NN,

- dostarczono stalowe elementy konstrukcji kierownic mostowych.

Lipiec 2014

W lipcu 2014 roku na budowie prowadzono następujące prace:

- zakończono montaż prefabrykatów stalowo-żelbetowych typu EP kładki pieszo-jezdnej w zakresie: ustawienia prefabrykatów, spawania kształtowników stalowych i betonowania połączeń,

- kontynuowano montaż zbrojenia, deskowanie (szalowanie) i betonowanie filarów pod górną część kładki pieszo-jezdnej,

- zakończono wykonanie wykopu w dnie rzeki Duńczycy pod ułożenie kabli energetycznych NN z Wyspy Grodzkiej na Nabrzeże Starówka,

- ułożono kable NN na dnie rzeki Duńczycy wraz  z ułożeniem gabionów,

- zakończono  montaż stalowych elementów konstrukcji  kierownic mostowych,

- dostarczono i zamontowano do Nabrzeża Starówka prowadnice stalowe do montażu pontonów.

Sierpień 2014

W sierpniu 2014 roku na budowie prowadzono następujące prace:

- trwało kotwienie (Seaflex) i montaż wzdłuż Nabrzeża Starówka pontonów P2 „marinasysteme”;

trwała dostawa frezowanych desek z drewna GARAPA do wykonania nawierzchni na pontonach „marinasysteme”;

uzbrojono pontony„marinasysteme” w elementy odbojowe wraz z rozprowadzeniem instalacji(instalacja podciśnieniowa sanitarna, instalacja wodociągowa, instalacja elektryczna);

- dostarczono i składowano stalowe odnogi cumownicze (dystansowe) „marinasysteme”,

-dostarczono stalowe kontenery techniczne-2 szt. (stan  surowy – bez  okładzin) kładki pieszo-jezdnej,

- deskowano i zbrojono filary pod przęsło ruchowe kładki pieszo – jezdnej wraz ze ścianami maszynowni ,

- montowano stalowe elementy (przęsła stałe) górnego poziomu kładki pieszo – jezdnej,

- deskowano i zbrojono przyczółka kładki pieszo – jezdnej po stronie Wyspy Grodzkiej.

Wrzesień 2014

We wrześniu 2014 roku na budowie prowadzono następujące prace:

- betonowano ściany maszynowni i podpór pod przęsło ruchome kładki pieszo–jezdnej,

- montowanonawierzchnię odnóg cumowniczych „marinasysteme” z frezowanych desek z drewna GARAPA,

- kontynuowano uzbrojenie pontonów „marinasysteme” wraz z rozprowadzeniem instalacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej oraz montowano odnogi cumownicze i dystansowe,

- zamontowano do pomostów dolnych kładki pieszo-jezdnej od strony Nabrzeża Starówka trzy stalowe prowadnice pontonów,

- ustawiono stalowy kontener techniczny nr 1 pod konstrukcją stalową kładki pieszo – jezdnej,

- montowano stalowe elementy (przęseł stałych) górnego poziomu kładki pieszo – jezdnej w zakresie ustawienia, spawania połączeń i montażu łożysk podporowych,

- deskowano i zbrojono płyty górnej kładki pieszo-jezdnej (część lewa od strony Nabrzeża Starówka),

-rozpoczęto deskowanie płyty górnej kładki pieszo–jezdnej (część prawa od strony Wyspy Grodzkiej),

- zabetonowano elementy przyczółka kładki pieszo–jezdnej po stronie Wyspy Grodzkiej,

- wykonano wykopy pod fundamenty do mocowania stalowych elementów wspornikowych zejść na pontony P2 na Nabrzeżu Starówka wraz z podkładem z chudego betonu,

- wykonano deskowanie, zamontowano zbrojenie i zabetonowano fundamenty do mocowania stalowych elementów wspornikowych zejść na pontony P2 na Nabrzeżu Starówka,

- rozpoczęto dostawy pomostów pływających P1 (przeznaczonych do montażu na nabrzeżu Wyspy Grodzkiej),

- rozpoczęto prace przygotowawcze do montażu przęsła ruchomego kładki pieszo –jezdnej (montaż z wody),

- dostarczono konstrukcję stalową przęsła uchylnego kładki pieszo–jezdnej.

 Październik 2014

W październiku 2014 roku na budowie prowadzono następujące prace:

- zakończono montaż stalowych elementów (przęseł stałych) górnego poziomu kładki pieszo –jezdnej,

- zakończono montaż (ustawienie) z wody stalowego przęsła ruchomego kładki pieszo – jezdnej,

- dostarczono, ustawiono i wykonano kotwienie do pali pontonów pływających „marinasysteme” po stronie Wyspy Grodzkiej,   

- zakończono montaż zbrojenia i zabetonowano płytę górną lewej części (od strony Nabrzeża Starówka) stałego przęsła kładki pieszo-jezdnej,

- dostarczono konstrukcję stalowych, ocynkowanych trapów zejściowych na pontony pływające,

- kontynuowanomontaż nawierzchni odnóg cumowniczych „marinasysteme” z desek ryflowanych z drewna GARAPA,

- kontynuowano uzbrojenie pontonów„marinasysteme” w zakresieinstalacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej,

- montowano zbrojenia płyty górnej stałego przęsła kładki pieszo – jezdnej (część prawa od strony Wyspy Grodzkiej),

- rozpoczęto montaż nawierzchni pontonów pływających z desek ryflowanych z drewna GARAPA wraz z impregnacją,

- zabetonowano płytę górną stałego, prawego (od strony Wyspy Grodzkiej) przęsła kładki pieszo - jezdnej,

- dostarczono elementy hydrauliki siłowej do podnoszenia ruchomego przęsła kładki pieszo – jezdnej,

- rozpoczęto spawanie elementów mocowania siłowników hydraulicznych do ruchomego przęsła kładki pieszo – jezdnej.

 Listopad 2014:

W listopadzie 2014 roku na budowie prowadzono następujące prace:

 - zabetonowano strop nad maszynownią ruchomego przęsła kładki pieszo-jezdnej,

- zdemontowano podpory tymczasowe i oparcie przęseł stalowych kładki pieszo-jezdnej na łożyskach,

- zamontowano stalową konstrukcję wsporczą pod elewację drewnianą na kładce pieszo-jezdnej od strony Nabrzeża Starówka,

- rozpoczęto montaż konstrukcji wsporczej pod elewację drewnianą na kładce pieszo-jezdnej od strony Wyspy Grodzkiej,

- dostarczono stację podciśnieniową VS-1 na potrzeby instalacji sanitarnej pomostów pływających,

- zamontowano łożyska główne (oś obrotu) przęsła uchylnego kładki pieszo-jezdnej,   

- zamontowano gumowe zderzaki do zabezpieczenia przęsła uchylnego,

- wykonano posadzkę maszynowni na kładce pieszo-jezdnej wraz z montażem kotew pod siłowniki hydrauliczne,

- wykonano ławy i ściany fundamentowe pod płytę najazdową na kładkę pieszo-jezdną od strony Wyspy Grodzkiej,

- dostarczono śrut żeliwny do zabalastowania przęsła uchylnego kładki pieszo-jezdnej,

- zamontowano bloki kotwiące „Seaflex” na pomostach pływających P1,

- dostarczono i zamontowano odnogi cumownicze i dystanse pomostów pływających P1,

- wykonano nawierzchnię z desek ryflowanych na odnogach cumowniczych i pomostach b1, b2, b3, b4,

- zakończono wykonywanie nawierzchni z desek ryflowanych na odnogach cumowniczych i pomostach a1, a2, a3, a4,

- położono rurociągi sieci wodnej na pomostach pływających a1, a2, a3, a4,

- zamontowano elementy mocujące zaporę lodową do nabrzeża Starówka i do pala przy Wyspie Bielawa,

- rozpoczęto montaż wsporników trapów zejściowych na pontony P2 na Nabrzeżu Starówka.

Grudzień 2014:

W grudniu 2014 roku na budowie prowadzono następujące prace:

 - na Nabrzeżu Starówka zamontowano konstrukcje stalowe wsporników zejściowych na pomosty pływające P2,

- wykonano izolację bitumiczną powłokową ław i ściany fundamentowych pod płytę najazdową na kładkę pieszo-jezdną od strony Wyspy Grodzkiej wraz z ułożeniem instalacji, przepustów oraz zasypaniem piaskiem,

- wykonano podkłady z chudego betonu i rozpoczęto montaż zbrojenia płyty najazdowej na kładkę pieszo-jezdną,

- szalowano, zbrojono i betonowano ławy i ściany oporowe zjazdu z kładki pieszo-jezdnej na Wyspę Grodzką,

- zamontowano stalową konstrukcję wsporczą pod elewację drewnianą na kładce pieszo-jezdnej od strony Wyspy Grodzkiej,

- dostarczono i zamontowano do kontenerów technicznych kładki pieszo-jezdnej zewnętrzne, wodoszczelne drzwi stalowe,

- w kontenerach technicznych kładki pieszo-jezdnej wykonano wylewki wyrównujące ze styrobetonu,

- na wylewkach styrobetonowych w kontenerach technicznych wykonano izolację powłokową z lepiku asfaltowego,

- w kontenerze technicznym nr 2 (od strony Wyspy Grodzkiej) wykonano/zespawano podłogę z blachy „czarnej”,

- rozpoczęto montaż kotew pod nawierzchnię drewnianą dolnej części kładki pieszo-jezdnej,

- montowano instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną na kładce pieszo-jezdnej,

- maszynowni kładki pieszo-jezdnej zamontowano siłowniki hydrauliczne (4 szt.) oraz układ pompowy wraz z szafą sterowniczą do obsługi przęsła ruchomego,

- kontynuowano montaż nawierzchni z desek ryflowanych z drewna egzotycznego na odnogach cumowniczych i pomostach pływających P1,

- rozpoczęto dostawy drewna egzotycznego przeznaczonego do wykonania elewacji kładki pieszo-jezdnej,

- dostarczono (3 szt.) modułowych urządzeń dylatacyjnych B2W 80/1S kładki pieszo-jezdnej,

- dostarczono pławy pływające zapory lodowej (5 szt.).

 Styczeń 2015

W styczniu 2015 roku na budowie prowadzono następujące prace:

- w maszynowni kładki pieszo-jezdnej podłączono automatykę i instalacje ciśnieniowe siłowników hydraulicznych do obsługi przęsła uchylnego,

- kontynuacja montażu podkonstrukcji elewacji kładki pieszo-jezdnej oraz podkonstrukcji pod nawierzchnię pomostu dolnego kładki pieszo-jezdnej z kantówek drewnianych,

- rozpoczęto montaż kotew bariero-poręczy na płycie górnej kładki pieszo-jezdnej,

- zabetonowano płytę najazdową kładki pieszo-jezdnej od strony Nabrzeża Starówka,

- zabetonowano ścianki oporowe po obu stronach płyty najazdowej na Nabrzeżu Starówka,

- zakończono betonowanie ław i ścian oporowych zjazdu z kładki pieszo-jezdnej na Wyspę Grodzką,

- wykonano izolację i zasypano w/w elementy żelbetowe przyczółka kładki pieszo-jezdnej,

- zakończono montaż modułowych urządzeń dylatacyjnych B2W 80/1S (szt. 3) kładki pieszo-jezdnej wraz z ich zabetonowaniem,

- zakończono balastowanie przęsła uchylnego kładki pieszo-jezdnej,

- dostarczono znaki nawigacyjne NAV-1 do NAV-9,

- ułożono rurociągi instalacji tłocznej, podciśnieniowej oraz wodnej na kładce pieszo-jezdnej,

- rozprowadzono w rurach osłonowych instalację elektroenergetyczną na kładce pieszo-jezdnej,

- zakończono wykonywanie warstw podłogowych w kontenerach socjalno-technicznych,

- rozpoczęto wykonywanie warstw podłogowych w kontenerach socjalno-technicznych,

- rozpoczęto wykonywanie systemowych ścian działowych w kontenerach socjalno-technicznych,

- zakończono montaż trapów zejściowych na pomosty pływające P1 i P2,

- zakończono montaż oświetlenia LED oraz pachołów cumowniczych na pomostach pływających P1,

- zakończono montaż postumentów dystrybucyjnych mediów na pomostach pływających P1 i P2,

 - zakończono montaż nawierzchni z desek ryflowanych z drewna egzotycznego na odnogach cumowniczych i pomostach pływających P1,

- zakończono montaż instalacji podciśnieniowej na pomostach pływających P2,

- ułożono instalację wodną na pomostach cumowniczych P1,

- dostarczono i zamontowano wszystkie elementy zapory lodowej,

- dostarczono drewno na odbojnice na pomoście dolnym kładki pieszo-jezdnej,

- przystąpiono do montażu urządzeń pompowni VS-1 w kontenerze technicznym.

Luty 2015

W lutym 2015 roku na budowie prowadzono następujące prace:

- kontynuowano montaż podkonstrukcji elewacji kładki pieszo-jezdnej oraz podkonstrukcji pod nawierzchnie pomostu dolnego kładki pieszo-jezdnej z kantówek drewnianych,

 - kontynuowano montaż podłogi z drewna egzotycznego grappa na pomoście dolnym kładki pieszo-jezdnej,      

- kontynuowano montaż nawierzchni z desek ryflowanych z drewna egzotycznego na pomostach pływających P2,

- zamontowano urządzenia stacji podciśnieniowej VS-1 wraz z wyposażeniem w kontenerze socjalno-technicznym,

- zamontowano instalacje podposadzkowe w kontenerach technicznych nr 1 i 2 kładki pieszo-jezdnej,

- zamontowano armaturę instalacji sanitarnej podciśnieniowej w kontenerze technicznym nr 2 wraz ze stelażami pod miski ustępowe,

- wykonano instalację elektryczną w zakresie okablowania w kontenerach technicznych nr 1 i 2,

- rozpoczęto montaż stalowych stelaży ścianek działowych i sufitów w kontenerach technicznych nr 1 i 2,

- zamontowano znaki nawigacyjne na Nabrzeżu Starówka, na Wyspie Grodzkiej i na przęśle ruchomym kładki pieszo-jezdnej,

- rozpoczęto montaż elementów bariero-poręczy ze stali nierdzewnej na płycie górnej kładki pieszo-jezdnej,

- wykonano próbne podnoszenie i montaż urządzeń blokujących przęsło uchylne kładki pieszo-jezdnej,

- zamontowano konstrukcje stojaków sprzętu ratunkowego,

- zakończono montaż odbojnic drewnianych na pomoście dolnym kładki pieszo-jezdnej,

- zamontowano i podłączono postumenty dystrybucyjne na pomostach pływających P1 i P2.

Marzec 2015 

W marcu 2015 roku na budowie prowadzono następujące prace:

- montowano nawierzchnię pomostu dolnego kładki pieszo-jezdnej oraz wykonywano okładziny ścian obiektów na kładce pieszo-jezdnej,

 - montowano podłogę z drewna egzotycznego grappa na pomoście dolnym kładki pieszo-jezdnej,      

- montowano nawierzchnię z desek ryflowanych z drewna egzotycznego na pomostach pływających P2,

- zamontowano stalowe stelaże ścianek działowych i sufitów w kontenerach technicznych nr 1 i 2 oraz trwały prace wykończeniowe w kontenerach techniczno-sanitarnych,

- trwał montaż elementów bariero-poręczy ze stali nierdzewnej na płycie górnej kładki pieszo-jezdnej,

- trwał montaż barier na pomostach i nabrzeżu.

Wykonawca robót budowlanych w dn. 30.03.2015 r. zawiadomił o zakończeniu robót zasadniczych realizowanych w ramach etapu Ib – część wodna. W miesiącu kwietniu Zamawiający powoła Komisję odbiorową i  przystąpi do odbioru końcowego robót etapu Ib –część wodna. 

Kwiecień-Czerwiec 2015

W kwietniu 2015 r. Zarządzeniem nr 1/2015 Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 16.04.2015 Zamawiający powołał Komisję odbiorową inwestycji realizowanej w ramach projektu i przystąpił do odbioru końcowego robót etapu Ib – część wodna. Dnia 23.04.2015 r. Komisja Odbiorowa dokonała przeglądu wykonanych robót. Gmina Miasto Szczecin wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy złożyła wniosek do Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych i wydania stanowiska. W dn. 29.05.2015 Zamawiający złożył wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie. W dniu 11.06.2015 r. Gmina Miasto Szczecin otrzymała pozwolenie na użytkowanie. Inwestycja została zrealizowana.

 

"Sailing tourism base -Szczecin and Zerum Ueckermuende Yacht Port: on cross-border water trail"

The project is co-financed by the European Regional Development Fund as part of the Operational Programme Objective 3 'European Territorial Cooperation -Cross-border cooperation between Mecklenburg-Western Pomerania / Brandenburg and the Republic of Poland (West Pomeranian Province) 2007-2013'

I. INVESTMENT DESCRIPTION

The purpose of the project is to develop a supra-regional tourist product through the construction and modernization of network of ports and marinas in Szczecin, in the proximity of the Bay of Szczecin and on the coast of the Baltic Sea.

II.  INVESTMENT RESULTS

As regards marina construction in Szczecin (the Ib stage), the following scope of work is to be performed (water part):

 1. construction of pedestrians / vehicles drawbridge and the related installations;
 2. construction of P1 floating piers and the related installations (44 units) by Grodzka Island (south-west of the bridge);
 3. construction of P2 floating piers (29 units) at the Quayside -Old Town (south-west of the bridge);
 4. completion of land development elements (the Quayside -Old Town);construction of the dam ice by the entrance to Duńczyca Channel.  

III. CONTRACTORS

  • Author of the construction project: Podczaszy Pracownia Architektury based in Krakow;
  • Contractor: Energopol - Szczecin S. A.;
  • Contract Engineer: NBQ Sp. z o. o. seated in Szczecin; Engineering supervision: Podczaszy Pracownia Architektury based in Krakow.

IV. INVESTMENT SCHEDULE

Time limit for starting construction works: August 2013.

Planned time limit for completion of construction works: September 2014.

V. INVESTMENT VALUE

The planned investment value is: PLN 20,458,334.18.

Under the Grant Contract of 9 September 2013, the project was granted financial support as part of the Operational Programme Objective 3 'European Territorial Cooperation -Cross-border cooperation of Mecklenburg-Western Pomerania / Brandenburg and Republic of Poland (West Pomeranian Province) 2007-2013'. The planned amount of funding is EUR 2,023,269.00, that is approx. PLN 8,350,031.16.

VI. CONSTRUCTION WORK PROGRESS

Project execution: October 2013.

On 9 August 2013, the construction site was handed over to the contractor, that is the company Energopol-Szczecin SA (Ib stage). The company performed preparatory and organizational work relative to the construction of facilities; they fenced the construction site and signed a contract for pile prefabrication and delivery. In October 2013, piles (pipes) prefabricates were delivered to the construction site to be used for regulating dams, the ice dam and pedestrians / vehicles drawbridge construction. Piles driving operation is planned to start in the first half of November.

November 2013

Piles driving operation within the construction site was started.

December 2013

Piling for the P1 and P2 floating piers is in progress.

January 2014

Piling for the P1 and P2 floating piers completed. Ongoing deliveries of reinforcement prefabricated products for piles.

February 2014

The piles for ice dam at the mouth of the Duńczyca river and for regulating dams in the area of pedestrians / vehicles drawbridge have been driven into the ground. Dahlia piles manufacture is in progress.

March 2014

In March 2014 the construction work progress is as follows:

- prefabricates of an afoot and mounted bridge EF1 – 6 pcs were delivered

- prefabricates of an afoot and mounted bridge EF2 – 4 pcs were delivered

- prefabricates of an afoot and mounted bridge EF21 – 3 pcs were delivered

- gabions (securing of low-voltage cables that will be laid along an afoot and mounted bridge on the river Duńczyca bottom) in quantity of 34 pieces were made.

In addition, the prefabrication of elements of the lower bridge EP and heads OP of afoot and mounted bridge continues in accordance with the objectives set out by the Contractor in the material and financial works schedule. A contract with the Subcontractor to complete  heating, electrical and low voltage installation in the range of afoot and mounted bridge as well as floating platforms P1 and P2 was signed.

April 2014 

In April 2014 the following works were performed on the construction site:

- the delivery of steel and ferroconcrete prefabricates of OP type (heads) and EP (the elements of the lower bridge) of an afoot and mounted bridge was continued,

- the steel and ferroconcrete prefabricates of OP and EP types of an afoot and mounted bridge were prepared to be installed,

- the screws  on pilings of an afoot and mounted bridge for the precise setting of steel and ferroconcrete prefabricates of OP and EP types were assembled and rectified

- two steel and ferroconcrete prefabricates OP1a and OP1/1 (heads) of an afoot and mounted bridge were assembled and concreted together with the head of the piling.

- the control geotechnical tests in the areas of the pilings nr 22 and 23 of an afoot and mounted bridge were performed.

May 2014

In May 2014, the following projects were ongoing on the construction site:

 • delivery of steel and reinforced concrete prefabricated elements of the EP type for shared zone construction continued,
 • steel and reinforced concrete prefabricated elements of the OP and EP types were prepared for installation,
 • installation of another steel and reinforced concrete prefabricated elements of the OP (pile caps) for shared zone construction continued,
 • installation of steel and reinforced concrete prefabricated elements of the EP type for shared zone construction began,
 • a culvert (steel pipe) was embedded in the Old Town Quay (Nabrzeże Starówka) to lay LV power cable (low voltage – 400 V),
 • dredging (underwater excavation) on the Duńczyca channel began in order to lay LV power cable from Grodzka Island to Old Town Quay,
 • ɸ1220 piles no 22 and no 23 were taken out upon prior backfilling with sand as part of repair work,
 • two ɸ1220 piles were rammed upon prior welding of the so-called pile shoes,
 • underwater concreting of two ɸ1220 piles along with reinforcement installation was in progress.

June 2014

In June 2014, the following projects were ongoing on the construction site:

 • delivery of steel and reinforced concrete prefabricated elements of the EP type for shared zone construction was completed,
 • steel and reinforced concrete prefabricated elements of the EP type were prepared for installation,
 • installation of steel and reinforced concrete prefabricated elements of the OP type (pile caps) for shared zone was completed,
 • installation of steel and reinforced concrete prefabricated elements of the EP type for shared zone continued as regards arranging prefabricated elements and welding steel profiles and concrete connections,
 • reinforcement of monolithic component of the lower part of shared zone was shored up and installed,
 • installation of reinforcement of piers for the upper part of the share zone began,
 • excavation in the bottom (bed) of Duńczyca River was completed in order to lay LV power cable from Grodzka Island to Old Town Quay,
 • preparation of culvert in the Old Town Quay in order to lay LV power cable (the project included inserting protective pipes of the AROT type into the culvert and sealing the spot where the culvert goes through the wall of the quay with steel metal sheet),
 • steel elements of bridge construction built to confine and direct the flow of a river were delivered.

July 2014

In July 2014, the following projects were ongoing on the construction site:

 • the installation of steel and reinforced concrete prefabricated elements of the EP type for shared zone was completed as regards arranging prefabricated elements, welding steel profiles and concreting the connections ,
 • the reinforcement installation, formwork and concreting the piers for the shared zone upper section was continued,
 • the excavation in the bottom of the Duńczyca River was completed in order to lay LV power cables from the Grodzka Island to the Old Town Quay,
 • LV power cables were laid at the bottom of the Duńczyca River and gabions were built,
 • the installation of steel elements of bridge construction to confine and direct the flow of a river was completed,
 • steel guide rails for pontoons assembly were delivered and installed on the Old Town Quay.

August 2014

In August 2014 following work was carried out on the construction site:

- anchoring (Seaflex) and installation of pontoons P2 along the Old Town Waterfront “marinasysteme”;

-  supply ofmilled planks of GARAPA wood to make surface on pontoons “marinasysteme”;

pontoons “marinasysteme” were furnished with fender elements along with the distribution of the installation (hypotension sanitary installation, water-supply installation, electrical installation);

- steel mooring legs (distance)  were delivered and stored “marinasysteme”,

- 2 pcs of steel technical containers were delivered (Raw state – without lining) of afoot and mounted footbridge,

- Pillars under the motional span of afoot and mounted footbridge along with the engine walls were boarded and furnished,

- steel elements (fixed spans) of upper level of afoot and mounted footbridge were assembled,

- the beachhead of afoot and mounted footbridge on the side of Grodzka Island was boarded and furnished.

September 2014

In September 2014, the following projects were ongoing on the construction site:

 • the walls of the engine room and the abutments for the footbridge (shared zone) movable span were covered with concrete,
 • the surface of the marinasysteme concrete piers was laid with the use of milled planks of the GARAPA hardwood decking material,
 • reinforcement of the marinasysteme pontoons continued; sanitary, water-supply and electricity installations were laid and concrete piers were mounted,
 • three steel guide rails for pontoons assembly were mounted on lower piers of the footbridge from the Old Town Quay side,
 • steel technical container no 1 was placed under the footbridge steel structure,
 • steel elements (of fixed spans) in the upper level of the footbridge were assembled (as regards the setting, joints welding and assembly of support bearings),
 • the slabs of the upper footbridge (left part from the Old Town Quay side) were formworked and reinforced,
 • formworking of the upper footbridge has began (right part from the Grodzka Island side),
 • elements of the footbridge abutment on the Grodzka Island side were covered with concrete,
 • foundations for mounting steel support elements of piers leading to the P2 pontoons on the Old Town Quay were excavated and lean concrete sleeper was laid,
 • formworking was completed, reinforcement was installed and foundations for mounting steel support elements of piers leading to the P2 pontoons on the Old Town Quay were covered with concrete,
 • delivery of P1 floating platforms (to be assembled on the Grodzka Island quay) have began,
 • preparatory works regarding the footbridge movable span installation have began (installation in the Baltic Basin),
 • steel structure of the footbridge pivoting span was delivered.

October 2014

In October 2014 following work was carried out on the construction site:

 • the installation of steel elements (fixed spans) of upper level of afoot and mounted footbridge was finished
 • the installation (setting) of the motional span of the afoot and mounted footbridge from water was completed
 • The anchorage was delivered and placed. The floating pontoons „marinasysteme” on the side of the Grodzka Island were anchored to the piles.
 • the installation of reinforcement  was finished and the upper left part (from the Old Town Waterfront) of the afoot and mounted footbridge was filled with concrete
 • the construction of galvanized steel descent traps to floating pontoons was delivered
 • the installation of surface of the mooring legs “marinasysteme” with corrugated planks of GARAPA wood was continued
 • the furnishing of pontoons „marinasysteme” with sanitary, water-supply and electrical installation was continued
 • reinforcement of the upper plate of permanent span of the afoot and mounted footbridge (right part from the side of the Grodzka Island) were installed
 • the installation of surface of floating pontoons with corrugated planks of GARAPA wood with impregnation began
 • the upper plate of the permanent, right (on the side of Grodzka Island) span of the afoot and mounted footbridge was filled with concrete
 • components of power hydraulics to the lifting of the movable span of the afoot and mounted footbridge were delivered
 • the welding of clamping elements of hydraulic actuators to the movable span of the afoot and mounted footbridge began.

 November 2014

In November 2014 following work was carried out on the construction site:

 - the ceiling over the engine room of afoot and mounted footbridge was filled with concrete,

- temporary supports and the support of steel spans of afoot and mounted footbridge on bearings were removed,

- the steel structure supporting the wooden facade on the afoot and mounted footbridge from the side of Old Town Waterfront was assembled,

- the assembly of the support structure under a wooden facade on the afoot and mounted footbridge on the side of Grodzka Island began,

- vacuum station for the installation of sanitary floating platforms was delivered,

- main bearings (axis of rotation) of tilt span of afoot and mounted footbridge was installed,

- rubber bumpers for tilt span protection were installed,

- the floor of engine room of the afoot and mounted footbridge was made along with installation of anchors under hydraulic cylinders,

- strip footings and foundation walls under the footprint plate of the afoot and mounted footbridge on the side of Grodzka Island were made,

- cast-iron shots to ballast the motional spans of the afoot and mounted footbridge was delivered,

- anchor blocks „Seaflex” were installed on floating platforms P1,

- mooring legs and distances of floating platforms P1 were delivered and installed,

- the surface was made from corrugated planks on mooring legs and platforms b1, b2, b3, b4,

- the making of surface from corrugated planks on mooring legs and on platforms a1, a2, a3, a4 was finished,

- water system pipelines were laid on floating platforms a1, a2, a3, a4,

- elements fixing the ice dam to the Old Town Waterfront and to the pile at the Bielawa Island were installed

- the installation of brackets of kompanion ladders on pontoons P2 on the Old Town Waterfront began.

December 2014

In December 2014 following work was carried out on the construction site:

 • In the Old Town Waterfront steel structures of companion brackets to the floating pontoons P2 were installed,
 • The bituminous coating isolation of foundation strips and walls under the vehicle plate on the afoot and mounted footbridge on the side of Grodzka Island was made along with laying the installation, culverts and backfilling with sand,
 • lean concrete sleepers were made and installation of reinforcement of vehicle plate on the afoot and mounted footbridge began,
 • retaining benches and walls of exit of the afoot and mounted footbridge were boarded, reinforced and concreted,
 • supporting steel structure under the wooden facade on the afoot and mounted footbridge on the side of Grodzka Island was assembled,
 • waterproof steel doors were delivered and installed to technical containers of afoot and mounted footbridge,
 • In technical containers of the afoot and mounted footbridge a levelling screed of EPS were made,
 • The insulation coating of bitumen adhesive was made on screeds of EPS in technical containers,
 • The floor in container No. 2 (from the side of Grodzka Island) was made/ welded from “black” sheet,
 • The assembly of anchors under the wooden pavement of the lower part of the afoot and mounted footbridge,
 • Electrical wiring and plumbing installation on the afoot and mounted footbridge was assemblied,
 • In the engine room of the afoot and mounted footbridge hydraulic actuators (4 pcs.) and a pumping system with control cabinet to operate the movable span were assembled,
 • The assembly of surface made from corrugated planks from exotic wood on mooring legs and on floating platforms P1 was continued,
 • The deliveries of exotic wood for execution of facade of the afoot and mounted footbridge began,
 • 3 pcs. of modular expansion joints B2W 80/1S of the afoot and mounted footbridge were delivered,
 • 5 pcs. of ice dam floating buoys were delivered.

January 2015 

In January 2015 the following work was conducted on the construction site:

- Assembling automated devices and pressure systems in hydraulic servo-motors in the pedestrian-and-vehicle drawbridge unit, to ensure the turn span operation;

- Continuing the assembly work on the pedestrian-and-vehicle drawbridge wall substructure and the wooden-formwork lower-bridge substructure for the pedestrian-and-vehicle drawbridge;

- Commencing the assembly of railing anchor bolts on the upper pedestrian-and-vehicle drawbridge platform;

- Concreting the vehicle ramp on the pedestrian-and-vehicle drawbridge from the Old Town Quay (Nabrzeże Starówka);

- Concreting the resistance walls on both sides of the vehicle ramp on the Old Town Quay;

- Completing the concreting of strip foundations and resistance walls at the exit from the pedestrian-and-vehicle drawbridge to Grodzka Island;

- Isolating and cladding the aforementioned reinforced-concrete elements of the pedestrian-and-vehicle drawbridge head;

- Completing the assembly and concreting the B2W 80/1S modular-expansion joints (3 items) on the pedestrian-and-vehicle drawbridge;

- Completing the ballasting of the pedestrian-and-vehicle drawbridge turn span;

- Procuring the supply of the NAV-1 to NAV-9 navigation marks;

- Placing pumping, pressure and water-supply pipelines along the pedestrian-and-vehicle drawbridge;

- Assembling a power grid along the pipe lining on the pedestrian-and-vehicle drawbridge;

- Completing the floor construction in the technical-utility containers;

- Commencing the floor construction in the technical-utility containers;

- Commencing the construction of partition walls in the technical-utility containers;  

- Completing the assembly of gangway ladders to the P1 and P2 floating jetties;

- Completing the assembly of LED lighting devices and mooring bollards on the P1 floating jetties; 

- Completing the assembly of media-distribution panels on the P1 and P2 floating jetties;

- Completing the assembly of a corrugated exotic-wood strip surface on the mooring jetties and P1 floating jetties;

- Completing the assembly of pumping systems on the P2 floating jetties;

- Establishing a water circuit on the P1 mooring jetties;

- Procuring the supply of and assembling all elements of an ice wall;

- Procuring the supply of wood for constructing wharf fenders on the lower platform of the pedestrian-and-vehicle drawbridge;

- Commencing the assembly of VS-1 pumping-station devices in the technical container.

 February 2015

- continuing the assembly of the afoot and mounted footbridge substructure and the wooden-formwork lower-bridge substructure for the afoot and mounted footbridge,

 - the assembly of the grappa exotic wood floor on the lower-bridge of the afoot and mounted footbridge was continued,

- the assembly of surface made from corrugated planks from exotic wood on floating platforms P2 was continued,

- completing the assembly of the VS-1 pumping-station devices in the technical-utility container,

- completing the assembly of underfloor units in technical containers No. 1 and 2 of the afoot and mounted footbridge,

- vacuum sanitary installation fittings along with the frame for lavatory pans were installed in the technical container No. 2,

- technical containers No. 1 and 2 were wired,

- commencing the assembly of steel frames of partitions and ceilings in technical containers No. 1 and 2,

- beacons were installed on the Old Town Waterfront, Grodzka Island and on the moveable span of the afoot and mounted footbridge,

- commencing the assembly of bareer-rail elements made of stainless steel on the upper plate of the afoot and mounted footbridge,

- Performing the test of lifting and assembly of devices locking the adjustable span of the afoot and mounted footbridge,

- completing the assembly of construction of rescue equipment racks,

- completing the assembly of wooden guard timbers on the lower bridge of the afoot and mounted footbridge,

- completing the assembly and connection of distribution pedestals on P1 and P2 floating jetties.

 March 2015

In March 2015 the following works were carried out at the construction site:

- the surface of the lower level of the traffic/pedestrian bridge was laid and liners on the walls of objects on the bridge were installed,

- a floor made of exotic garapa wood was laid on the lower level of the traffic/pedestrian bridge

- a surface of textured boards made of exotic wood was laid on the P2 floating platform,

- steel support frames in the division walls and ceilings in technical containers No. 1 and 2 were installed and finishing works in technical and sanitary containers were continued,

- the installation of parts of the barrier rails made of stainless steel for the upper level of the traffic/pedestrian bridge was continued,

- the installation of barriers on piers and the berth was continued.

 The Contractor for the construction works informed us on 30 March 2015 on the completion of the basic works implemented within stage Ib – water structures. In April the Ordering Party will appoint an Acceptance Committee and proceed with the final acceptance of stage Ib of the works – water structures.

April-June 2015

In April 2015, by way of Ordinance No 1/2015 of the Head of Municipal Investments Department of 16 April 2015, the Contracting Authority established an Acceptance Committee for the investment carried out within the project and proceeded with the final acceptance of stage Ib of the works – the water part. After submitting the notice of construction-work completion, the Szczecin Municipality submitted an application to the State Border Sanitary Inspector in Szczecin and to the Municipal Headquarters of the State Fire Service for inspection and investigative operations and for issuing an assessment. On 29 May 2015 the Contracting Authority submitted an application for an occupancy permit to the Province Inspector of Construction Supervision in Szczecin. On 11 June 2015 the Szczecin Municipality received the occupancy permit. The project has been completed. 

 

"Basis für den Segeltourismus - Jachthafen Szczecin und ZeRUM Ueckermünde - auf der grenzüberschreitenden Wasserroute"

"Das Projekt wird aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms des Ziels 3 "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" - "Grenzübergreifende Zusammenarbeit" der Länder Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie) 2007-2013 kofinanziert"

Im Oktober 2014 wurden folgende Bauarbeiten vorgenommen:

- es wurde die Montage der Stahlbetonfertigelemente (feste Brückenfelder) des befahrbaren Fußgängerstegs fertiggestellt,

- es wurde die Montage (Aufstellung) von Wasser aus des beweglichen Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs fertiggestellt,

- es wurde die Verankerung der Pontonpfähle Marinasysteme” auf der Wyspa Grodzka (Schlächterwiese) angeliefert, aufgestellt und au

- es wurde die Montage der Bewehrung fertiggestellt und die obere Platte des linken Teils des festen Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs (von Seiten des Altstadtuferbereichs (Nabrzeże Starówka)) betoniert,

- es wurde die Stahlkonstruktion der verzinkten Gangway, die zu den Pontons führt, angeliefert,

- es wurde die Montage des Belags der Anlegestege„Marinasysteme” aus gefrästen Holzbrettern GARAPA fortgesetzt,

- es wurden die Bewehrung der Pontons „Marinasysteme” und die Montage der Sanitärinstallation, Wasserleitung, elektrischer Leitung fortgeführt,

- es wurde die Bewehrung des oberen Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs montiert(rechter Teil von Seiten der Wyspa Grodzka (Schlächterwiese)),

- es wurde die Montage des Belags der Anlegestege „Marinasysteme” aus gefrästen Holzbrettern GARAPA samt er Imprägnierung begonnen,

- es wurde die obere Platte des rechten festen Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs (von Seiten der Wyspa Grodzka (Schlächterwiese)) betoniert,

- es wurden Hydraulikelemente zum Heben des beweglichen Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs angeliefer

- es wurde mit den Schweißarbeiten der Hydraulikelemente zum Heben des beweglichen Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs begonnen.

I. BESCHREIBUNG DER INVESTITION

Projektgegenstand ist die Einrichtung eines überregionalen touristischen Produkts mittels der Errichtung und Modernisierung der Netzinfrastruktur der Jachthäfen und Anlegeplätze in Szczecin, in der Umgebung des Stettiner Haffs sowie an der Ostseeküste. 

II. ERGEBNISSE DER INVESTITION

Errichtung des Jachthafens in Szczecin im Rahmen der Etappe Ib - der im Wasserbereich liegende Teil sieht folgende Arbeiten vor:

1. Bau einer befahrbaren Fußgängerzugbrücke (Steg) samt Installationen;

2. Bau von Schwimmbrücken P1 samt Installationen (44 Stück) an der Wyspa Grodzka (Schlächterwiese) (südwestlich von der Brücke);

3. Bau von Schwimmbrücken P2 (29 Stück) am Nabrzeże Starówka (Uferbereich Altstadt) (südwestlich von der Brücke);

4. Ausführung von Elementen der Raumbewirtschaftung - Nabrzeże Starówka (Uferbereich Altstadt);

Bau einer Eissperre am Eingang zum Kanał Duńczyca (Dunzig-Kanal).        

III. AUSFÜHRENDE UNTERNEHMEN

- Autor des Bauentwurfs: Podczaszy Pracowania Architektury mit Sitz in Kraków

- Ausführendes Bauunternehmen: Energopol - Szczecin S. A.

- Kontraktingenieur: NBQ Sp. z o. o. mit Sitz in Szczecin

- Autorenaufsicht: Podczaszy Pracowania Architektury mit Sitz in Kraków           

IV. ZEITPLAN DER INVESTITION  

Beginn der Bauarbeiten – August 2013

Geplanter Abschlusstermin der Bauarbeiten – September 2014

V. INVESTITIONSVOLUMEN

                                                                                                                             
Geplantes Investitionsvolumen:  20.458.334,18 PLN

Die Investition hat auf der Grundlage des Fördervertrags vom 09.09.2013 eine finanzielle Förderung im Rahmen des Operationellen Programms des Ziels 3 "Europäische Territoriale Zusammenarbeit" - "Grenzübergreifende Zusammenarbeit" der Länder Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg und der Republik Polen (Wojewodschaft Zachodniopomorskie) 2007-2013 erhalten.  Geplantes Volumen der Förderung beträgt 2.023.269,00 EURO, und zwar ca. 8.350.031,16 PLN.

 VI. FORTSCHRITT DER BAUARBEITEN

Umsetzung des Vorhabens:

Oktober 2013

Am 09.08.2013 wurde die Baustelle für die Etappe Ib dem ausführenden Bauunternehmen, der Firma Energopol-Szczecin S.A. übergeben.  Das Unternehmen führte Vorbereitungs- und Organisationsarbeiten im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben durch, es hat die Baustelle umzäunt und beauftragte die Fertigung und Anlieferung der Trägerpfeiler. Im Oktober 2013 wurden die Fertigträgerpfeiler (Rohre), die unter das Leitwerk, die Eissperre und den befahrbaren Fußgängersteg eingesetzt werden sollten, angeliefert. Die Montage der Fertigträgerpfeiler ist für die I. Novemberhälfte geplant.

November 2013

Es wurde mit der Montage der Fertigträgerpfeiler an der Baustelle begonnen.

Dezember 2013

Es wird die Montage der Fertigträgerpfeiler unter den Schwimmanlegebrücken P1 und P2 vorgenommen.

Januar 2014

Die Montage der Fertigträgerpfeiler unter den Schwimmanlegebrücken P1 und P2 wurde abgeschlossen. Es erfolgen die Anlieferungen der Fertigbauteile für die Bewehrung der Fertigträgerpfeiler .

Februar 2014

Es wurde die Montage der Fertigträgerpfeiler unter der Eissperre am Eingang der Dunzig und unter dem Leitwerk im Bereich der befahrbaren Fußgängerbrücke abgeschlossen. Es erfolgt die Montage weiterer Fertigträgerpfeiler.

März 2014

Im März 2014 wurden im Bereich der baulichen Arbeiten folgende Fortschritte gemacht:

 • es wurden Fertigteile des unteren Bereichs des befahrbaren Fußgängerstegs EP1 in der Zahl von 6 Stück geliefert,
 • es wurden Fertigteile des unteren Bereichs des befahrbaren Fußgängerstegs EP2 in der Zahl von 4 Stück geliefert,
 • es wurden Fertigteile des unteren Bereichs des befahrbaren Fußgängerstegs EP21 in der Zahl von 3 Stück geliefert,
 • es wurden Gabione (Sicherung der Niederspannungsleitung, die entlang des befahrbaren Fußgängerstegs am Grund des Flusses Dunzig gelegt wird) in der Zahl von 34 Stück ausgeführt.                                                                                                                                               

Außerdem dauert die Produktion der Fertigelemente der unteren Brücke EP und der Pfahlkopfplatten OP des befahrbaren Fußgängerstegs gemäß den Plänen, die im Rahmen des Finanz- und Sachzeitplans durch das Bauunternehmen vorgestellt wurden, an. Es wurde der Dienstleistungsvertrag über die komplexe Ausführung der Heiz-, Elektro- und Schwachstrominstallationen im Bereich des befahrbaren Fußgängerstegs sowie der Schwimmbrücken P1 und P2 abgeschlossen.

April 2014

Im April 2014 wurden folgende Bauarbeiten vorgenommen:

- es wurde die Zulieferung der Stahlbetonfertigelemente des Typs OP (Pfahlkopfplatten) und EP (Fertigelemente der unteren Brücke) des befahrbaren Fußgängerstegs fortgeführt,

- es wurden Stahlbetonfertigelemente des Typs OP und EP des befahrbaren Fußgängerstegs montagefertig gemacht,

- es wurden Schrauben an den Pfählen des befahrbaren Fußgängerstegs, die zur korrekten Einstellung der Stahlbetonfertigelemente des Typs OP und EP erforderlich sind, montiert und rektifiziert,

- es wurden zwei Stahlbetonfertigelemente OP1a und OP1/1 (Pfahlkopfplatten) des befahrbaren Fußgängerstegs montiert und in den Pfahlkopf einbetoniert,

- es wurden die erforderlichen geotechnischen Untersuchungen im Bereich der Pfähle Nr. 22 und 23 des befahrbaren Fußgängerstegs vorgenommen.

Mai 2014 

Im Mai 2014 wurden folgende Bauarbeiten vorgenommen:

- es wurde die Zulieferung der Stahlbetonfertigelemente des Typs EP und des befahrbaren Fußgängerstegs fortgeführt,

- es wurden Stahlbetonfertigelemente des Typs OP und EP montagefertig gemacht,

- es wurde die Montage weiterer Stahlbetonfertigelemente des Typs OP (Pfahlkopfplatten) des befahrbaren Fußgängerstegs vorgenommen,

- es wurde die Montage der Stahlbetonfertigelemente des Typs EP des befahrbaren Fußgängerstegs begonnen,

- es wurde eine Durchführung (Stahlrohr) durch den Bereich Nabrzeże Starówka für eine Niederspannungsleitung (Niederspannung von 400 V) ausgeführt,

- es wurden Baggerarbeiten (Vertiefungsarbeiten) im Dunzig Kanal für die Niedrigspannungsenergieleitungslegung von der Wyspa Grodzka (Schlächterwiese) bis Nabrzeże Starówka (Uferbereich Altstadt) aufgenommen,

- es wurden die Pfähle Phi 1220 Nr. 22 und 23 nach vorherigem Zuschütten mit Sand im Rahmen von Ausbesserungsarbeiten herausgezogen,

- es wurden die Pfähle Phi 1220 (2 Stk.) nach vorherigem Anschweißen der sog. Sohlen eingeführt,

- die Unterwassereinbetonierung der Pfähle Phi1220 (2 Stk.) (nach der sog. Contractor-Methode)  zusammen mit der Montage der Bewehrung dauern an.

Juni 2014

Im Juni 2014 wurden folgende Bauarbeiten vorgenommen: 

- es wurde die Zulieferung der Stahlbetonfertigelemente des Typs EP des befahrbaren Fußgängerstegs abgeschlossen,

- es wurden Stahlbetonfertigelemente des Typs EP des befahrbaren Fußgängerstegs zur Montage vorbereitet,

- es wurde die Montage der Stahlbetonfertigelemente des Typs OP (Pfahlkopfplatten) des befahrbaren Fußgängerstegs abgeschlossen,

- es wurde die Montage der Stahlbetonfertigelemente des Typs EP des befahrbaren Fußgängerstegs hinsichtlich: Aufstellung der Fertigelemente, Schweißen der Stahlprofile und Betonarbeiten fortgeführt,

- es wurden Schalungsarbeiten und Montage der monolithischen Bewehrung des unteren Teils des befahrbaren Fußgängerstegs vorgenommen,

- es wurde die Montage der Pfeilerbewehrung für den oberen Teil des befahrbaren Fußgängerstegs begonnen,

- es wurde die Aushebung am Grund des Dunzig Kanals für die Niedrigspannungsenergieleitungslegung von der Wyspa Grodzka (Schlächterwiese) bis Nabrzeże Starówka (Uferbereich Altstadt) ausgeführt,

- es wurde der Durchlass (Einführung der Schutzrohre des Typs AROT in den Durchlass, Abdichtung der Überführung des Durchlasses durch die Wand des Uferbereichs mit Stahlblech) am Nabrzeże Starówka (Uferbereich Altstadt) für die Durchführung der Niedrigspannungsenergieleitung vorbereitet,

- es wurden Stahlelemente für das Brückenleitwerk angeliefert.

Juli 2014 

Im Juli 2014 wurden folgende Bauarbeiten vorgenommen:

- es wurde die Montage der Stahlbetonfertigelemente des Typs EP des befahrbaren Fußgängerstegs hinsichtlich: Aufstellung der Fertigelemente, Schweißen der Stahlprofile und Betonarbeiten abgeschlossen,

- es wurde die Montage der Bewehrung, Schalung und Betonnieren der Pfeiler für den oberen Teil des befahrbaren Fußgängerstegs fortgesetzt,

- es wurde die Aushebung am Grund des Flusses Dunzig für die Niedrigspannungsenergieleitungslegung von der Wyspa Grodzka (Schlächterwiese) bis Nabrzeże Starówka (Uferbereich Altstadt) abgeschlossen,

- es wurden die Niedrigspannungsenergieleitung samt den Drahtkästen am Grund des Flusses Dunzig gelegt,

- es wurde die Montage der Stahlelemente für das Brückenleitwerk fertiggestellt,

- es wurden Stahlführungsschienen für die Montage der Pontons am Nabrzeże Starówka (Uferbereich Altstadt) angeliefert und montiert.

August 2014

Im August 2014 wurden folgende Bauarbeiten vorgenommen:

- es dauerten Verankerungsarbeiten (Seaflex) und Montagearbeiten der P2 Pontons Marinasysteme” entlang des Altstatuferbereichs Nabrzeże Starówka an;

es wurde die Anlieferung der hölzernen Fräsbretter GARAPA zur Ausführung der Oberfläche der Pontons „Marinasysteme” fortgesetzt;

es wurden die Pontons„Marinasysteme” mit Prellelementen bewehrt und mit Installationen (Unterdruck-, Sanitär-, Wasserversorgungs-, elektrische Installation) versehen;

- es wurden stählerne Anlegestege (Distanzstege) Marinasysteme” angeliefert und eingelagert,

-es wurden technische Stahlcontainer angeliefert - 2 Stück (im Rohzustand – ohne Belag) befahrbarer Fußgängersteg,

- es wurden Pfeiler unter das bewegliche Brückenfeld des befahrbaren Fußgängerstegs zusammen mit den Wänden des Maschinenraums mit Holzbrettern beschlagen und bewehrt,

- es wurden Stahlbetonfertigelemente (feste Brückenfelder) des befahrbaren Fußgängerstegs montiert,

- es wurden Stützpfeiler unter den befahrbaren Fußgängersteg auf der Seite von Wyspa Grodzka (Schlächterwiese) beschlagen und bewehrt.

September 2014

Im September 2014 wurden folgende Bauarbeiten vorgenommen:

- es wurden Wände des Maschinenraums und der Stützen unter das bewegliche Brückenfeld des befahrbaren Fußgängerstegs betoniert,

- es wurde der Belag der Anlegestege „Marinasysteme” aus gefrästen Holzbrettern GARAPA montiert,

- es wurden die Bewehrung der Pontons „Marinasysteme” und die Montage der Sanitärinstallation, Wasserleitung, elektrischer Leitung sowie der Anlege- und Distanzstege vorgenommen,

- es wurden an die unteren Brücken des befahrbaren Fußgängerstegs von Seiten des   Altstatuferbereichs Nabrzeże Starówka drei stählerne Pontonführungsschienen montiert,

- es wurde der Technikcontainer Nr. 1 unter der Stahlkonstruktion befahrbaren Fußgängerstegs aufgestellt,

- es wurden Montagearbeiten an Stahlelementen (der festen Brückenfelder) der oberen Ebene des befahrbaren Fußgängerstegs hinsichtlich der Aufstellung, der Schweißung der Verbindungen und der Montage der Stützlager vorgenommen,

- es wurden die Platten des oberen befahrbaren Fußgängerstegs verschalt und bewehrt (linker Teil von Seiten des Altstadtuferbereichs Nabrzeże Starówka),

- es wurde die Verschalung der Platte des oberen befahrbaren Fußgängerstegs begonnen (rechter Teil von Seiten der Wyspa Grodzka (Schlächterwiese)),

- es wurden Elemente der Stützpfeiler unter den befahrbaren Fußgängersteg auf der Seite von Wyspa Grodzka (Schlächterwiese) betoniert,

- es wurden Aushebungen für die Fundamente zur Befestigung von stählernen Stützelementen für die Abstiege zu den Pontons P2 am Altstadtuferbereich Nabrzeże Starówka zusammen mit der Untergrundlegung aus Sparbeton vorgenommen,

- es wurden Verschalungen, Montage der Bewehrung sowie die Betonierung der Fundamente zur Befestigung von stählernen Stützelementen für die Abstiege zu den Pontons P2 am Altstadtuferbereich Nabrzeże Starówka vorgenommen,

- es wurden die Zulieferungen der Schwimmbrücken P1 (die zur Montage am Uferbereich Wyspa Grodzka (Schlächterwiese) aufgenommen),

- es wurden Vorbereitungsarbeiten zur Montage des beweglichen Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs (wasserseitige Montage) begonnen,

- es wurde die Stahlkonstruktion des Zugbrückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs angeliefert.

Oktober 2014

Im Oktober 2014 wurden folgende Bauarbeiten vorgenommen:

- es wurde die Montage der Stahlbetonfertigelemente (feste Brückenfelder) des befahrbaren Fußgängerstegs fertiggestellt,

- es wurde die Montage (Aufstellung) von Wasser aus des beweglichen Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs fertiggestellt,

- es wurde die Verankerung der Pontonpfähle Marinasysteme” auf der Wyspa Grodzka (Schlächterwiese) angeliefert, aufgestellt und ausgeführt,   

- es wurde die Montage der Bewehrung fertiggestellt und die obere Platte des linken Teils des festen Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs (von Seiten des Altstadtuferbereichs (Nabrzeże Starówka)) betoniert,

- es wurde die Stahlkonstruktion der verzinkten Gangway, die zu den Pontons führt, angeliefert,

- es wurde die Montage des Belags der Anlegestege„Marinasysteme” aus gefrästen Holzbrettern GARAPA fortgesetzt,

- es wurden die Bewehrung der Pontons „Marinasysteme” und die Montage der Sanitärinstallation, Wasserleitung, elektrischer Leitung fortgeführt,

- es wurde die Bewehrung des oberen Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs montiert(rechter Teil von Seiten der Wyspa Grodzka (Schlächterwiese)),

- es wurde die Montage des Belags der Anlegestege „Marinasysteme” aus gefrästen Holzbrettern GARAPA samt er Imprägnierung begonnen,

- es wurde die obere Platte des rechten festen Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs (von Seiten der Wyspa Grodzka (Schlächterwiese)) betoniert,

- es wurden Hydraulikelemente zum Heben des beweglichen Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs angeliefert,

- es wurde mit den Schweißarbeiten der Hydraulikelemente zum Heben des beweglichen Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs begonnen.

November 2014: 

Im November 2014 wurden folgende Bauarbeiten vorgenommen:

- es wurde die Decke über dem Maschinenraum des beweglichen Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs betoniert,

- es wurden provisorische Stützen sowie die Abstützung der Stahlbrückenfelder des befahrbaren Fußgängerstegs auf Lagern demontiert,

- es wurde die stählerne Stützkonstruktion unter die Holzfront auf dem befahrbaren Fußgängersteg von der Seite des Altstadtuferbereichs (Nabrzeże Starówka) montiert,

- es wurde die Montage der stählernen Stützkonstruktion unter die Holzfront auf dem befahrbaren Fußgängersteg von der Seite der Schlächterwiese (Wyspa Grodzka) begonnen,

- es wurde die Unterdruckstation VS-1 für den Bedarf der Sanitärinstallationen der Schwimmbrücken angeliefert,

- es wurde die Hauptradlager (Drehachse) des kippbaren Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs montiert,   

- es wurden Gummistoßdämpfer zur Sicherung des kippbaren Brückenfelds montiert,

- es wurde der Fußboden des Maschinenraums auf dem befahrbaren Fußgängersteg samt der Montage der Zuganker für die Hydraulikzylinder ausgeführt,

- es wurden Streifenfundamente und Fundamentwände unter die Auffahrplatte des befahrbaren Fußgängerstegs von der Seite der Schlächterwiese (Wyspa Grodzka) ausgeführt,

- es wurde Gusseisenschrott zum beschweren des kippbaren Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs angeliefert,

- es wurden Ankerblöcke "Seaflex" auf den Schwimmbrücken P1 montiert,

- es wurden Anlege- und Distanzstege der Schwimmbrücken P1 angeliefert und montiert,

- es wurde der Belag aus Riffelbrettern an den Anlegestegen und Brücken b1, b2, b3, b4 ausgeführt,

- es wurde die Ausführung des Belags aus Riffelbrettern an den Anlegestegen und Brücken a1, a2, a3, a4 abgeschlossen,

- es wurde die Rohrleitung des Wassernetzes an den Schwimmbrücken a1, a2, a3, a4 gelegt,

- es wurden Elemente zur Befestigung des Eiswalls vom Altstadtuferbereich (Nabrzeże Starówka) bis zum Pfahl am Bleichholm (Wyspa Bielawa) montiert,

- es wurde die Montage der Träger der Nidergänge zu den Pontons P2 am Altstadtuferbereich Nabrzeże Starówka begonnen.

Dezember 2014:

Im Dezember 2014 wurden auf der Baustelle folgende Arbeiten geführt:

- am Altstadtuferbereich (Nabrzeże Starówka) wurden stählerne Konstruktionen für Stützelemente der Abstiege zu den Pontons P2 montiert,

- es wurde eine bituminöse Beschichtungsisolierung der Streifenfundamente unter die Auffahrtplatte für den befahrbaren Fußgängersteg von der Seite der Grodzka Insel (Schlächterwiese) angebracht sowie Installationen, Durchführungen gelegt und mit Sand überschüttet,

- es wurden Unterlagen aus Magerbeton fertig gestellt und es wurde mit der Montage der Bewehrung der Auffahrtplatte auf den befahrbaren Fußgängersteg begonnen,

- die Streifenfundamente und Stützwände der Abfahrt vom befahrbaren Fußgängersteg auf die Grodzka Insel wurden mit Schalung versehen, bewehrt und betoniert, - auf dem befahrbaren Fußgängersteg auf die Grodzka Insel wurde eine stählerne Stützkonstruktion unter die Holzfront montiert,

- für die technischen Container des befahrbaren Fußgängerstegs wurde eine wasserdichte, stählerne Außentür geliefert und montiert,

- in den technischen Containern des befahrbaren Fußgängerstegs wurde ein ausgleichender Estrich aus Styrobeton gelegt,

- auf dem Styrobeton-Estrich in den technischen Containern wurde eine Überzugisolierung aus Asphaltbindemittel fertig gestellt,

- im technischen Container Nr. 2 (von der Grodzka-Insel) wurde der Boden aus Schwarzblech fertig gestellt / geschweißt,  

- es wurde mit der Montage der Anker unter die Holzdecke des unteren Teils des befahrbaren Fußgängerstegs begonnen,

- die elektrische und Abwasserkanalisation auf dem befahrbaren Fußgängersteg wurde montiert, 

- im Maschinenraum des befahrbaren Fußgängerstegs wurden hydraulische Kraftverstärker (4 St.) sowie eine Pumpanlage samt Schaltschrank zur Bedienung des beweglichen Brückenfeldes montiert,

- die Montage der Holzdecke aus Riffelbrettern aus exotischem Holz auf den Anlegearmen und Schwimmstegen P1 wurde fortgesetzt,

- es wurde mit der Anlieferung der exotischen Hölzer für die Herstellung der Front des befahrbaren Fußgängerstegs begonnen,

- es wurden Modul-Dilatationsanlagen (3 St.) B2W 80/1S für den befahrbaren Fußgängersteg geliefert,

- es wurden Schwimmbojen (5 St.) für die Eissperre geliefert.

Januar 2015 

Im Januar 2015 wurden folgende Bauarbeiten vorgenommen:

- im Maschinenraum des befahrbaren Fußgängerstegs wurden die Automatik und die Druckinstallationen der hydraulischen Servomotoren zum Betreiben des kippbaren Brückenfelds angeschlossen.

- Fortführung der Montage des Unterbaus der Fassade des befahrbaren Fußgängerstegs sowie des Unterbaus für den Belag des befahrbaren Fußgängerstegs aus Kantholz,

- es wurde mit der Montage der Anker des Geländers auf der oberen Platte des befahrbaren Fußgängerstegs begonnen,

- es wurde die Auffahrplatte des befahrbaren Fußgängerstegs von der Seite des Altstadtuferbereichs (Nabrzeże Starówka) betoniert,

- es wurden Stützwände auf beiden Seiten der Auffahrplatte  auf der Seite des Altstadtuferbereichs (Nabrzeże Starówka) betoniert,

- es wurden die Betonierungsarbeiten an den Bänken und der Stützwänden der Abfahrt des befahrbaren Fußgängerstegs in Richtung Wyspa Grodzka [Schlächterwiese] abgeschlossen,

- es wurden Dämmungsarbeiten fertiggestellt und die o.g. Eisenbetonelemente des Brückenkopfs des befahrbaren Fußgängerstegs zugeschüttet,

- es wurde die Modulmontage der Dilatationsanlagen B2W 80/1S (3 Stück) des befahrbaren Fußgängerstegs samt ihrer Einbetonierung abgeschlossen,

- es wurde das Beschweren des kippbaren Brückenfelds des befahrbaren Fußgängerstegs abgeschlossen,

- es wurden die Navigationszeichen NAV-1 bis NAV-9 angeliefert,

- es wurden die Rohrleitungen der Druck-, Unterdruck- und Wasserinstallation auf dem befahrbaren Fußgängersteg gelegt,

- es wurde die Strominstallation in den Abschirmleitungen auf dem befahrbaren Fußgängersteg gelegt,

- es wurde die Auslegung der Bodenbeläge in den Sozialcontainern abgeschlossen,

- es wurde mit der Auslegung der Bodenbeläge in den Sozialcontainern begonnen,

- es wurde mit dem Aufbau der Systemtrennwände in den Sozialcontainern begonnen,

- die Montage der Gangways zu den Schwimmanlegebrücken P1 und P2 wurde abgeschlossen,

- die Montage der LED-Beleuchtung sowie der Anlegepoller auf den Schwimmanlegebrücken P1 wurde abgeschlossen,

- die Montage der Distributionspostamente für Anschlussleitungen auf den Schwimmanlegebrücken P1 und P2 wurde abgeschlossen,

 -es wurde die Ausführung des Belags aus Riffelbrettern aus exotischem Holz an den Anlegestegen und Schwimmanlegebrücken P1 abgeschlossen,

- die Montage der Unterdruckinstallation auf den Schwimmanlegebrücken P2 wurde abgeschlossen,

- es wurde die Wasserleitunginstallation auf den Schwimmanlegebrücken P1 gelegt,

- es wurden alle Elemente des Eisbrechers angeliefert und montiert,

- es wurde Holz für die Befenderung auf dem Untersteg des befahrbaren Fußgängerstegs angeliefert,

- es wurde mit der Montage der Pumpwerkanlagen VS-1 im Sozialcontainer begonnen.

Februar 2015

Im Februar 2015 wurden folgende Bauarbeiten vorgenommen:

- Fortführung der Montage des Unterbaus der Fassade des befahrbaren Fußgängerstegs sowie des Unterbaus für den Belag des Unterstegs des befahrbaren Fußgängerstegs aus Kantholz,

 - Fortführung der Montage des Bodens aus exotischem Grappa-Holz am Untersteg des befahrbaren Fußgängerstegs,      

- Fortführung der Montage des Belags aus Riffelbrettern aus exotischem Holz an den Schwimmanlegebrücken P2,

- es wurden die Anlage der Unterdruckstation VS-1 samt der Ausrüstung im Sozialcontainer montiert,

- es wurden Installationen unter dem Fußboden der technischen Container Nr. 1 und 2 des befahrbaren Fußgängerstegs montiert,

- es wurde die Armatur der Unterdrucksanitärinstallation im technischen Container Nr. 2 samt den Gestellen unter die Kloschüsseln montiert,

- es wurde die elektrische Installation in Bezug auf die Kabellegung in den technischen Containern Nr. 1 und 2 ausgeführt,

- es wurde mit der Montage der Stahlgestelle der Trennwände und der Decken in den technischen Containern Nr. 1 und 2 begonnen,

- es wurden Navigationszeichen am Uferbereich Altstadt [Nabrzeże Starówka] und am bewegbaren Brückenfeld des befahrbaren Fußgängerstegs montiert,

- es wurde mit der Montage der Geländerelemente aus rostfreiem Stahl auf der oberen Platte des befahrbaren Fußgängerstegs begonnen,

- es wurden ein Probeheben sowie die Montage der Sperrvorrichtungen für das kippbare Joch des befahrbaren Fußgängerstegs ausgeführt,

- es wurden die Bauelemente der Ständer für die Rettungsausrüstung montiert,

- es wurde die Montage der Holzfender auf dem Untersteg des befahrbaren Fußgängerstegs abgeschlossen,

- es wurden Distributionspostamente auf den Schwimmanlegebrücken P1 und P2 montiert und angeschlossen.

März 2015

Im März 2015 wurden folgende Bauarbeiten vorgenommen:

- es wurden der Belag des Unterstegs des befahrbaren Fußgängerstegs montiert sowie die Auskleidung der Objekte am befahrbaren Fußgängersteg ausgeführt,

 - Fortführung der Montage des Bodens aus exotischem Grappa-Holz am Untersteg des befahrbaren Fußgängerstegs,      

- Fortführung der Montage des Belags aus Riffelbrettern aus exotischem Holz an den Schwimmanlegebrücken P2,

- es wurden Stahlträgerkonstruktionen für die Trennwände und die Decke der Technikcontainern Nr. 1 und 2 montiert sowie Abschlussarbeiten an den Technik- und Sanitärcontainern fortgeführt,

- es wurde mit der Montage der Geländerelemente aus rostfreiem Stahl auf der oberen Platte des befahrbaren Fußgängerstegs fortgeführt,

- es wurde die Montage der Geländer an den Anlegebrücken und am Kai fortgeführt.

 Das ausführende Bauunternehmen hat am 30.03.2015 über den Abschluss der Hauptarbeiten, die im Rahmen der Phase I B – Wasserbereich ausgeführt wurden, berichtet. Im Monat April wird der Auftraggeber einen Abnahmeausschuss einberufen und wird die Endabnahme der Arbeiten im Rahmen der Phase I B - Wasserbereich vornehmen. 

April-Juni 2015

Im April 2015 hat der Auftraggeber mit der Verfügung Nr. 1/2015 des Leiters der Abteilung für Stadtinvestitionen vom 16.04.2015 einen Übernahmeausschuss der im Rahmen des Projekts durchgeführten Investition einberufen und hat die Endabnahme der Arbeiten der Phase Ib - Wasserbereich angetreten. Bis zum 23.04.2015 hat die Abnahmekommission die ausgeführten Arbeiten überprüft.  Die Stadt Szczecin hat zusammen mit der Bekanntgabe des Bauabschlusses entsprechende Anträge an den Staatlichen Grenzsanitätsinspektor sowie die Städtische Kommandantur der Staatlichen Feuerwehr zwecks Durchführung erforderlicher Kontroll- und Überprüfungshandlungen und der Ausgabe ihrer Stellungnahme gestellt. Am 29.05.2015 hat der Auftraggeber den Antrag auf Nutzungsgenehmigung an den Wojewodschaftsbauinspektor in Szczecin. Am 11.06.2015 hat die Stadt Szczecin die Nutzungsgenehmigung erhalten.

 

VII. GALERIA/GALLERY/GALERIE:

udostępnił: WIM, wytworzono: 2015/11/03, odpowiedzialny/a: Małgorzata Twardowska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2015/11/04 09:27:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2015/11/04 09:27:16 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/04 09:23:02 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/04 09:20:36 modyfikacja wartości
Małgorzata Twardowska 2015/11/03 12:50:29 nowa pozycja