Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2013 r.

Zarządzenie nr 164/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu Szczecin Przyjazny Rodzinie

Data podpisania: 2013/04/19

Data wejścia w życie: 2013/04/19


Zarządzenie Nr 164/13
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu Szczecin Przyjazny Rodzinie

Na podstawie art. 5 a ust. 1, art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1377, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679,
Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z  2013 r. poz.153 ) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 857), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z  mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 22 kwietnia 2013 r.
       do dnia 23 maja 2013 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju programu
       Szczecin Przyjazny Rodzinie. 

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Gminy Miasto Szczecin poprzez przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą
        poczty elektronicznej oraz formularza ankietowego na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin. 

2. Formularz ankietowy i adres poczty elektronicznej o którym mowa w ust. 1 zostaną, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie
    Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz będą dostępne w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Wydział Spraw
       Społecznych. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych. 

§ 5. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych. 

§ 7. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie
       Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 8. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
        Miasta Szczecin. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: WSS, wytworzono: 2013/05/08, odpowiedzialny/a: Kowal Grzegorz, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2013/05/08 15:33:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2013/05/08 15:33:06 nowa pozycja