Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2013 r.

Zarządzenie nr 363/13 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Szczecin konsultacji społecznych

Data podpisania: 2013/08/12

Data wejścia w życie: 2013/08/12


ZARZĄDZENIE NR 363/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz.857) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w okresie od dnia 02 września 2013 r. do dnia 08 listopada 2013 r., w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Szczecin na rok 2014, zwanych dalej Szczecińskim Budżetem Obywatelskim.

§ 2. Konsultacje będą oparte na formule budżetu obywatelskiego, którego zasady wraz z formą ich przeprowadzenia, zwane dalej Zasadami, stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Konsultacje obejmują teren Miasta Szczecin, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy Mieszkańcy Szczecina.

§ 4. 1. Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań zgłaszane przez Mieszkańców Szczecina, zweryfikowane formalnie i merytorycznie przez właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin i rekomendowane przez Zespół Oceniający powołany odrębnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

2. W skład Zespołu Oceniającego wchodzi po czterech:
1) Radnych z Komisji Inicjatyw Społecznych Rady Miasta Szczecin, wskazanych przez Przewodniczącego Komisji,
2) Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych wskazanych przez Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego,
3) Radnych Rad Osiedli, po jednym z każdej dzielnicy,
4) Przedstawicieli Urzędu, wskazanych przez Prezydenta.

§ 5. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii, Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, Dyrektorowi Biura Rady Miasta, Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych oraz Dyrektorowi Wydziału Informatyki.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2013/08/16, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2013/08/16 14:30:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2013/08/16 14:30:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2013/08/16 14:03:54 nowa pozycja