Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2013 r.

Zarządzenie nr 83/13 w sprawie przyjęcia Programów strategicznych wynikających z realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Data podpisania: 2013/02/28

Data wejścia w życie: 2013/02/28


ZARZĄDZENIE NR 83/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programów strategicznych wynikających z realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

        Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153), oraz Uchwały nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025 zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadza się cztery Programy strategiczne wraz z Objaśnieniami do Programów strategicznych:

1) Program Strategiczny I: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) Program Strategiczny II: Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) Program Strategiczny III: Szczecin – miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) Program Strategiczny IV: Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5) Objaśnienia do Programów strategicznych - stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2013/03/12, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Agnieszka Ignalewska, dnia: 2013/03/12 11:56:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Ignalewska 2013/03/12 11:56:35 nowa pozycja