Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 107/12 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Miasto Szczecin w 2012 roku.

Data podpisania: 2012/03/08

Data wejścia w życie: 2012/03/08


ZARZĄDZENIE NR 107/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 8 marca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Miasto Szczecin w 2012 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887 Nr 217 poz. 1281) art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, zm. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1103, Nr 224 poz. 1337) oraz w związku z §7 ust.3 Uchwały Nr 212/94 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 27 października 1994 roku w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych (zm. Uchwała Zarządu Miasta Szczecina Nr 44/95 z dnia 16 marca 1995 r., Uchwała Zarządu Miasta Szczecina Nr 195/95 z dnia 03 lipca 1995 r., Uchwała Zarządu Miasta Szczecina Nr 364/95 z dnia 23 listopada 1995 r., Uchwała Zarządu Miasta Szczecina Nr 446/96 z dnia 05 grudnia 1996 r., Uchwała Zarządu Miasta Szczecina Nr 525/97 z dnia 27 listopada 1997 r., Uchwała Zarządu Miasta Szczecina Nr 618/98 z dnia 12 listopada 1998 r., Uchwała Zarządu Miasta Szczecina Nr 908/99 z dnia 16 listopada 1999 r., Uchwała Zarządu Miasta Szczecina Nr 1152/2000 z dnia 27 grudnia 2000 r., Uchwała Zarządu Miasta Szczecina Nr 130/01 z dnia 30 stycznia 2001 r., Uchwała Zarządu Miasta Szczecina Nr 563/01 z dnia 22 maja 2001 r., Uchwała Zarządu Miasta Szczecina Nr 1669/01 z dnia 11 grudnia 2001 r., Uchwała Zarządu Miasta Szczecina Nr 462/02 z dnia 05 marca 2002 r., Uchwała Zarządu Miasta Szczecina Nr 585/02 z dnia 03 kwietnia 2002 r., Uchwała Zarządu Miasta Szczecina Nr 2223/02 z dnia 23 września 2002 r., Zarządzenie Nr 578/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 listopada 2007 r., Zarządzenie Nr 97/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2008 r., Zarządzenie Nr 123/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2010 r., Zarządzenie Nr 256/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 czerwca 2010 r., Zarządzenie Nr 199A/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2011 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 589/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Miasto Szczecin w 2012 roku w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się waloryzację w 2012 roku stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych, z wyłączeniem gruntów zajętych pod targowiska oraz za korzystanie z terenów gminnych, przynależnych do nieruchomości wspólnych , o sumę wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z lat 2009 – 2011 wynoszącą 10,2 %.”
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin właściwemu w sprawach bieżącego funkcjonowania miasta, polityki mieszkaniowej i ochrony środowiska.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2012/03/28, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2012/03/28 15:25:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2012/03/28 15:25:50 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/03/28 15:24:54 nowa pozycja