Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 541/12 w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/12/03

Data wejścia w życie: 2012/12/03


ZARZĄDZENIE NR 541/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 14, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), art. 32 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306; z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 154, poz. 1799; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535, Nr 180, poz. 1759; z 2004 r. Nr 116, poz. 1207; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578; z 2011 r. Nr 291, poz. 1707), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin oraz przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą.

§ 2. Wykaz instytucji kultury, o których mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorowi instytucji kultury przysługuje wynagrodzenie miesięczne, na które składa się:
1 )wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek funkcyjny,
3) dodatek za wieloletnią pracę.
       2. Dyrektor instytucji kultury może otrzymać dodatek specjalny w wysokości do 40 % wynagrodzenia zasadniczego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406), zwanej dalej "ustawą o działalności kulturalnej".
       3. Dyrektor będący pracownikiem instytucji artystycznej może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie o działalności kulturalnej.

§ 4. Wynagrodzenie zasadnicze przysługuje w wysokości: od 3 000 zł do 6 000 zł (słownie: od trzech do sześciu tysięcy złotych).

§ 5. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje w kwocie nieprzekraczającej 50 % wynagrodzenia zasadniczego i wypłacany jest w ramach posiadanych przez instytucję kultury środków na wynagrodzenia. 
   2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się:
1 )zakres wykonywanych zadań,
2) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku,
3 )zakres uprawnień do podejmowania decyzji,
4) poziom samodzielności niezbędnej do wykonywania zadań,
5) liczbę podległych pracowników. 
   3. Szczegółowy opis kryteriów przyznania dodatku funkcyjnego wraz z odpowiadającą im punktacją określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o działalności kulturalnej.

§ 7. Wynagrodzenie miesięczne, obejmujące składniki wskazane w § 3 pkt 1 i 2 nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia miesięcznego określonego w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

§ 8. Dyrektorowi instytucji kultury przysługują świadczenia dodatkowe w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o działalności kulturalnej oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. Nr 14, poz.139).

§ 9. Dyrektorowi instytucji kultury może być przyznana nagroda roczna na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin.

§ 10. Wszystkie składniki wynagrodzenia miesięcznego, wynagrodzenie dodatkowe, świadczenia dodatkowe, nagroda roczna wypłacane są ze środków własnych instytucji kultury w sposób przyjęty w danej instytucji kultury.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury oraz Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin.

§ 13. Traci moc Zarządzenie Nr 133/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin (zm. zarządzenie Nr 684/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2003 r.).

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2012/12/10, odpowiedzialny/a: Cezary Cichy, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2012/12/10 10:44:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2012/12/10 10:44:37 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2012/12/10 10:43:40 nowa pozycja