Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 450/12 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. utworzenia jednostek budżetowych Gminy

Data podpisania: 2012/10/01

Data wejścia w życie: 2012/10/01


ZARZĄDZENIE NR 450/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 1 października 2012 r.


w sprawie powołania Pełnomocnika ds. utworzenia jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin pn.: "Zespół Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie" oraz "Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie"

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r.)


§ 1. Powołuję Pana Jacka Cerebieża - Tarabickiego - Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych na Pełnomocnika ds. utworzenia jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin pn.: "Zespół Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie" oraz "Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie", zwanego dalej Pełnomocnikiem.


§ 2. 1. Zadaniem Pełnomocnika jest prowadzenie działań związanych z utworzeniem jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin, o których mowa w § 1, a w szczególności:
1) prowadzenie spraw w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania jednostek budżetowych, o których mowa w § 1,
2) opracowanie projektów struktur organizacyjnych tworzonych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin, o których mowa w § 1,
3) prowadzenie rozmów i konsultacji z dyrektorami oraz pracownikami likwidowanych jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin:
a) Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie,
b) Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie,
c) Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie,
4) informowanie mieszkańców jednostek, o których mowa w pkt 3 lit. a - c o działaniach dotyczących tworzenia jednostek budżetowych pn."Zespół Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie" oraz "Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie".
2. Zadania Pełnomocnika, o których mowa w ust. 1 nie obejmują zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Gminy Miasto Szczecin.


§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. utworzenia jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin pn.: "Zespół Domów Pomocy Społecznej w Szczecinie" oraz "Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie" w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2 niniejszego Zarządzenia.


§ 4. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/10/01, odpowiedzialny/a: Grezgorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2012/10/03 09:23:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2012/10/03 09:23:42 nowa pozycja