Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 418/12 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby

Data podpisania: 2012/09/17

Data wejścia w życie: 2012/09/17


Zarządzenie Nr 418/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 17 września 2012 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecin 

 

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz.567) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 154/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Szczecin wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) jednostce organizacyjnej Urzędu- należy przez to rozumieć wydziały i biura Urzędu oraz samodzielne stanowiska pracy działające poza ich strukturą.”

2) w Regulaminie służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta Szczecin stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu   kończącego  tę  służbę  w Urzędzie Miasta  Szczecin
§ 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 4. 1. Podczas obowiązkowych zajęć teoretycznych pracownik zaznajamia się z: 

1) Ustawą o samorządzie gminnym, 

2) Ustawą o samorządzie powiatowym, 

3) Ustawą o samorządzie województwa, 

4) Ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, 

5) Kodeksem postępowania administracyjnego, 

6) Ustawą o pracownikach samorządowych, 

7) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” 

8) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

9) Ustawą o ochronie informacji niejawnych, 

10) Ustawą o dostępie do informacji publicznej, 

11) Ustawą o ochronie danych osobowych, 

12) Ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, 

13) Statutem Miasta Szczecin, 

14) Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, 

15) Regulaminem Pracy Urzędu, 

16) Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu, 

17) Kontrolą wewnętrzną Urzędu, 

18) Zasadami udzielania zamówień publicznych w Urzędzie, 

19) Podstawowymi zagadnieniami z zakresu finansów publicznych, 

20) Podstawowymi zagadnieniami prawa podatkowego, 

21) Pomocą publiczną, 

22) Polityką jakości Urzędu Miasta Szczecin, 

23) Kodeksem etyki pracowników, 

24) Strategią Rozwoju Miasta Szczecin, 

25) Marką Miasta Szczecin, 

26) Podstawowymi zagadnieniami z zakresu funduszy pomocowych. 

2. Oprócz zajęć obowiązkowych, o których mowa w ust. 1 pracownik obowiązany jest uczestniczyć w zajęciach teoretycznych z co najmniej dwóch przedmiotów wybranych spośród niżej wymienionych: 

1) Zagadnienia z zakresu Unii Europejskiej i stosunków międzynarodowych, 

2) Fundusze pomocowe-zaawansowane, 

3) Obsługa interesanta, 

4) Ordynacja podatkowa.”

3) Załączniki Nr 2 i Nr 5 otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/10/03, odpowiedzialny/a: Grezgorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2012/10/03 13:09:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2012/10/03 13:09:17 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2012/10/03 12:48:29 nowa pozycja