Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 208/12 w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta

Data podpisania: 2012/05/09

Data wejścia w życie: 2012/05/09


Zarządzenie Nr 208/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 maja 2012 r.


w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 7 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje :

§ 1. Obsługę sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta zapewnia Wydział Organizacyjny.

§ 2. W przypadku choroby, urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialnego za obsługę sekretariatu, ustala się następujące zastępstwa:

1)sekretariat Prezydenta Miasta - zastępstwo zapewnia Biuro Prezydenta Miasta,

2)sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. spraw społecznych oraz sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. inwestycji – zastępstwo zapewnia Wydział Oświaty lub Wydział Sportu bądź Wydział Kultury,

3)sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych – zastępstwo zapewnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

4)sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. gospodarczych – zastępstwo zapewnia Biuro Strategii lub Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu,

5)sekretariat Sekretarza Miasta – zastępstwo zapewnia Wydział Organizacyjny lub Biuro Obsługi Interesantów.

§ 3. Obsługę sekretariatu Skarbnika Miasta zapewnia Wydział Księgowości – zastępstwo zapewnia Wydział Księgowości lub Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 4. 1. Dyrektor Wydziału Organizacyjnego koordynuje prawidłowość zastępstw w sekretariatach Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta.
2. W przypadkach, o których mowa w § 2 Zarządzenia, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego powiadamia właściwych dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu o obowiązku zapewnienia zastępstw w sekretariatach.

§ 5. 1. Dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy biur, o których mowa w § 2 Zarządzenia, obowiązani są przedłożyć Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego imienny wykaz osób (po dwie osoby z każdej jednostki organizacyjnej), które będą pełniły zastępstwa w sekretariatach Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta oraz Sekretarza Miasta.
2. Wykazy, o których mowa w ust. 1 podlegają bieżącej aktualizacji.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w Zarządzeniu.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 242/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/05/21, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2012/05/21 14:54:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2012/05/21 14:54:38 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2012/05/21 14:53:17 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2012/05/21 14:49:29 nowa pozycja