Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 468/12 w sprawie niedpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/10/18

Data wejścia w życie: 2012/10/18


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin – placówek oświatowych składniki majątkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin – Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziału Oświaty i Biura Obsługi Urzędu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2012/10/26, odpowiedzialny/a: Marta Rup, wprowadził/a: Marek Ciszewski, dnia: 2012/10/26 13:52:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marek Ciszewski 2012/10/26 13:52:08 modyfikacja wartości
Marek Ciszewski 2012/10/26 13:34:10 nowa pozycja