Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 272/12 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2012/06/15

Data wejścia w życie: 2012/06/15


ZARZĄDZENIE NR 272/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2012 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 272 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2012 r. 

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Nowak Beata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Stempińska Grażyna Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Kanicka Elżbieta Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Górska Iwona Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 im. WOP
4) Łażewska Renata ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej
nauczanie początkowe
zarządzanie oświatą

5) Szklarski Dariusz ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej,
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej,
zarządzanie oświatą

Załącznik nr  2
do Zarządzenia nr 272 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Madejska Adrianna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Stempińska Grażyna Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Kanicka Elżbieta Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Górska Iwona Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 im. WOP
4) Łażewska Renata ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej
nauczanie początkowe
zarządzanie oświatą

5) Szklarski Dariusz ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej,
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej,
zarządzanie oświatą
 

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 272/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Siek Dorota ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Stempińska Grażyna Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Kanicka Elżbieta Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Górska Iwona Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 im. WOP
4) Łażewska Renata ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej
nauczanie początkowe
zarządzanie oświatą

5) Szklarski Dariusz ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej,
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej,
zarządzanie oświatą


 

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2012/06/18, odpowiedzialny/a: Elżbieta Masojć, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2012/06/18 12:53:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2012/06/18 12:53:12 nowa pozycja