Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 451/12 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/10/04

Data wejścia w życie: 2012/10/04


Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146,Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835,Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567). zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zasadach funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 55/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin (zm. Zarządzenie nr 562/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2011 r.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 skreśla się pkt 4. 

2) użyte w § 12 ust. 2 wyrażenie „Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta” zastępuje się wyrażeniem „Wydział Zarządzania Finansami Miasta Urzędu Miasta”. 

3) użyte w § 14 wyrażenie „Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta” zastępuje się wyrażeniem „Wydział Zarządzania Finansami Miasta Urzędu Miasta”.  

4) § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. 1. Identyfikacji i oceny ryzyka oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku w odniesieniu do zadań Gminy (w tym ujętych w projekcie budżetu zadaniowego na kolejny rok, a w przypadku uchwalenia budżetu Miasta na kolejny rok – w budżecie zadaniowym) dokonują dyrektorzy wydziałów i kierownicy biur Urzędu Miasta, stosownie do kompetencji określonych Regulaminem Organizacyjnym.”;

5) dotychczasowy § 32, rozpoczynający się od wyrazów: "Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej..." otrzymuje oznaczenie § 33. 

6) wzór Arkusza identyfikacji, oceny oraz określania metody przeciwdziałania ryzyku, stanowiący Załącznik Nr 4 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miasto Szczecin, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się koordynatorowi kontroli zarządczej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2012/10/09, odpowiedzialny/a: Ryszard Słoka, wprowadził/a: Joanna Jaszczuk-Gajewska, dnia: 2012/10/09 09:29:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Jaszczuk-Gajewska 2012/10/09 09:29:08 modyfikacja wartości
Joanna Jaszczuk-Gajewska 2012/10/09 09:08:45 modyfikacja wartości
Joanna Jaszczuk-Gajewska 2012/10/09 09:08:17 modyfikacja wartości
Joanna Jaszczuk-Gajewska 2012/10/09 09:06:51 nowa pozycja