Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 522/12 w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu

Data podpisania: 2012/11/21

Data wejścia w życie: 2012/11/21


ZARZĄDZENIE NR 522/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu

Na podstawie art. 19 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 poz. 1015, poz. 855) w związku z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 46, poz. 237) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r .Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Powołuję komisję ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości przejętych na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.) zwaną dalej komisją, w składzie:
Przewodniczący:
1) Jakub Kujath – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Członkowie:
2) Aleksandra Ciszewska - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
3) Monika Bernat - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

2.Komisja dokonuje zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasto Szczecin, których likwidacja w sposób określony w § 7 lub § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 46, poz.237), nie doszła do skutku.


§ 2. Komisja dokona zakwalifikowania pojazdu do zniszczenia w przypadkach:
1) gdy sprzedaż pojazdu w drodze licytacji nie dojdzie do skutku,
2) gdy z opinii biegłego skarbowego wynika, że pojazd nie nadaje się do dalszej eksploatacji oraz do obrotu handlowego – szacunkowa wartość pojazdu jest równa zero złotych,
3) gdy pojazd nie nadaje się do obrotu handlowego i nie został przekazany instytucjom wymienionym w § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. Nr 46, poz. 237).

§ 3. Wynikiem zakwalifikowania pojazdu do zniszczenie będzie zlecenie na odbiór pojazdu wystawione dla przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz.202 ze zm.)

§ 4. Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pojazdu do stacji demontażu lub do punktu zbierania pojazdów Komisja sporządzi protokół zniszczenia a przewodniczący komisji złoży wniosek o wyrejestrowanie pojazdu do właściwego do spraw rejestracji pojazdów organu ewidencyjnego, załączając poświadczone za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:
1) Zaświadczenie poświadczające przyjęcie pojazdu do stacji demontażu,
2) Prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Szczecinie o przepadku pojazdu na rzecz Gminy Miasto Szczecin,
3) tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd takie posiadał.


§ 5. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 237/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia ruchomości stanowiących własność powiatu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2012/11/28, odpowiedzialny/a: Aleksandra Ciszewska, wprowadził/a: Izabela Matuszczak, dnia: 2012/11/28 14:17:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Izabela Matuszczak 2012/11/28 14:17:09 nowa pozycja