Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 390/12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i korzystania oraz określenia wzoru SZCZECIŃSKIEJ KARTY RODZINNEJ

Data podpisania: 2012/08/22

Data wejścia w życie: 2012/08/22


Zarządzenie Nr 390/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i korzystania oraz określenia wzoru SZCZECIŃSKIEJ KARTY RODZINNEJ

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1377, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz § 13 Załącznika do Uchwały Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r. poz. 1852), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin wydawania i korzystania ze SZCZECIŃSKIEJ KARTY RODZINNEJ", stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wprowadza się wzór wniosku o wydanie SZCZECIŃSKIEJ KARTY RODZINNEJ, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Wprowadza się wzór SZCZECIŃSKIEJ KARTY RODZINNEJ, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin oraz Dyrektorowi jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. 

§ 5. Koordynację działań związanych z realizacją programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2012/08/22, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2012/08/22 14:50:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2012/08/22 14:50:31 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2012/08/22 14:42:45 nowa pozycja