Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 372/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin 

Data podpisania: 2012/08/08

Data wejścia w życie: 2012/08/08


ZARZĄDZENIE NR 372/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 8 sierpnia 2012 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567 ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2012/08/24, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/08/24 14:10:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/08/24 14:10:42 nowa pozycja