Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 568/12 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2013 rok

Data podpisania: 2012/12/27

Data wejścia w życie: 2012/12/27


ZARZĄDZENIE NR 568/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2013 rok

Na podstawieart. 247, ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429 Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1 - 7 do Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 2,3,5,6,7 do Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/12/27, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Renata Rolska-Kamińska, dnia: 2013/01/04 09:09:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Rolska-Kamińska 2013/01/04 09:09:04 nowa pozycja