Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 246 /12 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2012 rok 

Data podpisania: 2012/05/29

Data wejścia w życie: 2012/05/29


Zarządzenie Nr 246/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2012 rok 

Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zwiększam dochody i wydatki na zadania własne o kwotę 1.312.854 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. Zwiększam dochody i wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 60.229 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia 

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 49.508 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 2 i Nr 4. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Prezydenta Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/06/14, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Renata Rolska-Kamińska, dnia: 2012/06/14 12:09:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Rolska-Kamińska 2012/06/14 12:09:06 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/06/14 10:25:06 nowa pozycja