Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 252/12 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2012/05/30

Data wejścia w życie: 2012/05/30ZARZĄDZENIE NR 252/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 maja 2012 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887,
Nr 205, poz. 1206) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 252/12 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 maja 2012r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Jasiewicz Magdalena ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Korchut Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Urban Cezary dyrektor
4. Tondryk Danuta ekspert - mgr filologii germańskiej

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

6. Lewicka Anna przedstawiciel związku zawodowego
 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 252/12 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 maja 2012r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Klimaszewska Agnieszka ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Maciejewska-Wyryszuk Andronika Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Makowska Małgorzata przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Czyż Joanna dyrektor
4. Kamiński Robert ekspert - mgr wychowania fizycznego, informatyka, zarządzanie oświatą

5. Szklarski Dariusz ekspert - mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2012/05/30, odpowiedzialny/a: Elżbieta Masojć, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2012/05/30 12:38:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2012/05/30 12:38:03 nowa pozycja