Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 73/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin znajdujących się na stanie Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2012/02/23

Data wejścia w życie: 2012/02/23


Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887), zarządzam co następuje:

§ 1. Nieodpłatnie przekazuję na rzecz Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25, składniki majątkowe Gminy Miasto Szczecin, znajdujące się na stanie Urzędu Miasta Szczecin, opisane w załączniku do niniejszego Zarządzenia, będące w użytkowaniu Rady Osiedla Śródmieście Zachód.

§ 2. Przekazanie wyposażenia, o którym mowa w § 1, nastąpi w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Rady Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: BRM, wytworzono: 2012/03/01, odpowiedzialny/a: Marta Czapiewska, wprowadził/a: Marta Wikieł, dnia: 2012/03/01 14:54:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Wikieł 2012/03/01 14:54:26 nowa pozycja