Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 478/12 w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania negocjacji w celu uzgadniania wysokości odszkodowań 

Data podpisania: 2012/10/22

Data wejścia w życie: 2012/10/22


ZARZĄDZENIE NR 478/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 października 2012 r.


w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania negocjacji w celu uzgadniania wysokości odszkodowań

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 381/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2012 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Powołuję zespół ds. przeprowadzania negocjacji w celu uzgadniania między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem wysokości odszkodowań za przejęte z mocy prawa działki gruntu lub wygaszenie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu - na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) w składzie:


Przewodniczący:
1) Krzysztof Gajewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 

Zastępca Przewodniczącego:
2) Grzegorz Jankowski-Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 

Członkowie :
3) Tadeusz Górski- Kierownik Referatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
4) Iwona Królikowska-Świątek- Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
5) Tadeusz Skrzypek- Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
 

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1 może działać w składzie co najmniej 3 osobowym, każdorazowo z udziałem Przewodniczącego Zespołu bądź Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.


§ 2. W przypadkach, gdy kwota odszkodowania przekroczy wysokość 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) kwota wynegocjowanego odszkodowania podlega akceptacji przez Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.
 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.
 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 559/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzania negocjacji w celu uzgadniania wysokości odszkodowań (zm. Zarządzenie Nr 608/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 grudnia 2011r.)
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/10/22, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2012/10/23 10:48:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2012/10/23 10:48:51 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2012/10/23 10:47:28 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2012/10/23 10:46:59 nowa pozycja