Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 462/12 w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.

Data podpisania: 2012/10/12

Data wejścia w życie: 2012/10/12


ZARZĄDZENIE Nr 462/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 października 2012 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z § 9 ust. 1 Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 44 poz. 834, Nr 84 poz. 1540, Nr 90 poz. 1774 z 2005 r. Nr 55 poz. 1268, z 2006 r. Nr 60 poz. 1108, Nr 90 poz. 1679, z 2007 r. Nr 90 poz. 1555, z 2011 r. Nr 72 poz. 1331) oraz § 1 ust. 4 Zarządzenia Nr 386/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. następującą wysokość stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych:
a) 3,00 zł/m2 dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447, Nr 239 poz. 1593, Nr 182 poz. 1228, z 2011 r. Nr 85 poz. 459, Nr 120 poz. 690, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 131 poz. 764, Nr 132 poz. 766, Nr 153 poz. 902, Nr 171 poz. 1016, Nr 199 poz.1175, Nr 204 poz.1195, Nr 131 poz. 764, Nr 163 poz. 981, Nr 232 poz. 1378)
b) 2,65 zł/m2 dla: organizacji pozarządowych, partii politycznych, związków zawodowych, rad osiedla, jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin - na potrzeby związane z realizacją zadań statutowych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; spółek prawa handlowego utworzonych przez Gminę Szczecin, w których gmina posiada 100 % udziałów, na cele związane z wykonywaniem działalności statutowej; posłów na sejm RP, senatorów RP oraz posłów do parlamentu europejskiego – na potrzeby związane z prowadzeniem biura poselskiego lub senatorskiego, na czas sprawowania mandatu; podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.


§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


udostępnił: WGN, wytworzono: 2012/10/18, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2012/10/18 07:49:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2012/10/18 07:49:28 nowa pozycja