Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 438/12 w sprawie powolania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2012 r.

Data podpisania: 2012/09/24

Data wejścia w życie: 2012/09/24


§ 1.1. Powołuję zespoły spisowe celem przeprowadzenia inwentaryzacji w 2012 r. oraz ustalam przypisane im pola spisowe i zakresy prac:

 1) Zespół spisowy nr 1- Papiery wartościowe (akcje, obligacje):

 Przewodniczący:

        a) Leonarda Szczygieł  - Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości,

Członek:

        b) Beata Sobieraj - Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości,

Obecni przy spisie:

        c) Elżbieta Kowalczyk - Inspektor w Wydziale Księgowości, osoba odpowiedzialna materialnie.

 2) Zespół spisowy nr 2 - Środki trwałe, do których dostęp nie jest utrudniony (bez gruntów i praw) znajdujące się na terenie strzeżonym – z wyłączeniem sprzętu sportowo – turystycznego, sprzętu dekoracji miasta oraz sprzętu komputerowego i Rad Osiedli:

 Przewodniczący:

     a) Emilia Stolarz   - Główny Specjalista w Biurze Obsługi Urzędu,

Członkowie:

            b) Jolanta Krzyszycha - Zatrudniona w ramach Prac Interwencyjnych w Biurze Obsługi Urzędu

      c) Marta Kowalczyk - Podinspektor w Biurze Obsługi Urzędu,

Obecni przy spisie:

            d) Zdzisław Baraniewicz  -  Inspektor w Wydziale Obsługi Urzędu, osoba odpowiedzialna materialnie - zdający

            e) Urszula Żyłowska -  Pomoc administracyjna w Biurze Obsługi, osoba odpowiedzialna materialnie – przyjmujący.

2.Wyznaczam Wydział Księgowości do przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze porównania (weryfikacji) danych z ewidencji z dokumentacją i ich analiza przy udziale dysponentów majątku i Wydziałów, Biur prowadzących inwestycje.

 § 2. Zobowiązuje się przewodniczących zespołów do:

1) Przeprowadzenia spisu z natury rzeczowych pieniężnych składników majątku Urzędu Miasta Szczecin.

2) Terminowego (do 3 dni po zakończeniu) przekazania Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych oraz informacji i sprawozdania o wszelkich stwierdzonych w czasie spisu nieprawidłowościach w zakresie ewidencji i gospodarki składnikami majątku, zabezpieczenia ich przez zniszczeniem lub zaginięciem.

3) Rozliczenia się z pobranych arkuszy spisowych.

 § 3. Inwentaryzację przeprowadzić należy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 574/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
21 listopada 2011 r. w sprawie planu inwentaryzacji w 2012 r. w Urzędzie Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 280/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2012 r.)

 § 4.Zastępca Skarbnika Miasta odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie ujętym w Zarządzeniu Nr 651/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, a mianowicie Zastępca Skarbnika Miasta oraz służby księgowe zobowiązane są do uzgodnienia i weryfikacji sald oraz współdziałania we właściwym przygotowaniu organizacyjnym spisów z natury. Ponadto zobowiązane są do prawidłowego, kompletnego, terminowego i rytmicznego rozliczenia wyników inwentaryzacji oraz dopilnowania złożenia wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych przed zamknięciem ksiąg rachunkowych.

 § 5.Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji czynię Przewodniczącego StałejKomisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.

 § 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2012/10/03, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2012/12/07 10:44:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2012/12/07 10:44:57 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2012/12/07 10:44:37 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2012/10/03 12:59:02 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2012/10/03 12:55:03 modyfikacja wartości
Wioletta Lisińska 2012/10/03 12:54:00 nowa pozycja