Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 235/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

Data podpisania: 2012/05/21

Data wejścia w życie: 2012/05/21


Zarządzenie Nr 235/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 21 maja 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

Na podstawie art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,     Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192,           poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r.              Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r.  Nr 5, poz. 13, Nr 48, poz. 247, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 780, Nr 159, poz. 945, Nr 168, poz. 1005, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz. U.           Nr 12, poz. 118) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką w następującym składzie: 

1) Przewodniczący: Anna Jaśkowiak, Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Interesantów, 

2) Zastępca Przewodniczącego: Piotr Gonerko, Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Interesantów, 

Członkowie: 

3) Grzegorz Sudakow, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, 

4) Szymon Szymoniak, asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, 

5) Zofia Byra, Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, 

6) Monika Łaski, Naczelnik Wydziału Prawnego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, 

7) Jolanta Bobrowska, główny specjalista w Biurze Obsługi Interesantów, 

8) Anna Frankowska, Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej w Biurze Obsługi Interesantów, 

9) Krystyna Sędzik, podinspektor w Biurze Obsługi Interesantów 

2. Osoba wchodząca w skład Komisji Egzaminacyjnej nie może wykonywać działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego taksówką. 

§ 2. 1. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, a w razie nieobecności Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej - Zastępca Przewodniczącego ustala termin przeprowadzenia egzaminu, który odbywa się nie później niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przeprowadzenie i wyznacza każdorazowo spośród członków Komisji 5 osobowy skład Komisji, do którego wchodzą: Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej oraz czterech członków Komisji Egzaminacyjnej. 

2. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub, na wniosek jednostki przeprowadzającej szkolenie, w siedzibie tej jednostki. 

§ 3. Komisja Egzaminacyjna działa na podstawie „Regulaminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką” stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. 1. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin poza godzinami pracy Urzędu, wynikającymi z Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Szczecin. 

2. Za przeprowadzenie egzaminu jednej osoby, która ukończyła szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką, Przewodniczący i Członkowie Komisji Egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie stanowiące część opłaty za egzamin ustalonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką ( Dz. U. Nr 12, poz. 118) i przeznaczonej w szczególności na wynagrodzenia egzaminatorów, odpowiednio: 

1) Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej - 20 % opłaty za egzamin, 

2) Członek Komisji Egzaminacyjnej - 15 %. opłaty za egzamin. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów. 

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 357/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 235/12  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 21 maja 2012 r. 
 

Regulamin przeprowadzania egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie 
transportu drogowego taksówką.

Rozdział 1.
Ogólne zasady organizowania egzaminu.

§ 1. Przed przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, zwanego dalej „egzaminem”, osoba ubiegająca się o licencję w tym zakresie przedkłada: 

1) dowód uiszczenia opłaty za egzamin; 

2) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

§ 2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie przez osobę egzaminowaną jednego z dokumentów potwierdzających jej tożsamość w postaci: 

1) dowodu osobistego, 

2) karty pobytu, 

3) paszportu. 

§ 3. 1. Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu, ustalone zgodnie z § 2 zarządzenia, zostaną podane bezpośrednio osobie zainteresowanej przy złożeniu wniosku o przeprowadzenie egzaminu lub za pośrednictwem jednostki przeprowadzającej szkolenie. 

2. Przed rozpoczęciem egzaminu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wyznacza spośród osób wchodzących w skład Komisji i będących pracownikami Urzędu Miasta Szczecin protokolanta, który przygotowuje protokół egzaminacyjny wpisując do niego dane osoby przystępującej do egzaminu i w związku z tym jest obowiązany do legitymowania osób egzaminowanych oraz sprawdza złożone dokumenty, o których mowa w § 1, pod względem kompletności, ważności i poprawności wypełnienia. 

3. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej odmawia przeprowadzenia egzaminu, jeżeli niemożliwe jest ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin. 

4. Egzamin zostaje przerwany przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, jeżeli osoba egzaminowana w trakcie egzaminu korzysta z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. 

5. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej zobowiązani są do rzetelnego i bezstronnego wykonywania powierzonych zadań. 

§ 4. 1. Opłatę za egzamin, określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia i zgodnie z nim waloryzowaną, osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu jest obowiązana wpłacić przed przystąpieniem do egzaminu na rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin prowadzony w Banku PEKAO S.A. II/O Szczecin nr 34 1240 3927 1111 0010 1588 6191 lub bezpośrednio do kasy Urzędu Miasta Szczecin wpisując opis wpłaty: "Egzamin z topografii miasta". 

2. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie może wystąpić do Urzędu Miasta z wnioskiem o zwrot opłaty za egzamin. W przypadku nie złożenia wniosku o zwrot opłaty, jest ona zaliczana na poczet opłaty za następny egzamin. 

Rozdział 2.
Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu.

§ 5. 1. Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej i polega na udzielaniu odpowiedzi na wylosowane przez osobę zdającą egzamin pytania egzaminacyjne. 

2. Pytania egzaminacyjne sporządzone są na piśmie przez Komisję Egzaminacyjną w zestawach po pięć pytań obejmujących następujące zagadnienia: 

1) dwa pytania dotyczące znajomości topografii miejscowości, w której przedsiębiorca prowadzi lub zamierza prowadzić działalność gospodarczą obejmujące w szczególności: najkrótszą trasę przejazdu między określonymi punktami w mieście oraz usytuowanie ważnych obiektów i instytucji jak: szpitale, uczelnie, komisariaty, urzędy, zabytki, baza noclegowo - gastronomiczna oraz wypoczynkowo - rekreacyjna. 

2) jedno pytanie ze znajomości przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami oraz cen i oznakowań taksówek 

3) dwa pytania ze znajomości pozostałych zagadnień z programu szkolenia określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 zarządzenia. 

3. W przypadku uzyskania niepełnej odpowiedzi na wylosowane pytania Komisja Egzaminacyjna może zadawać pytania dodatkowe. 

4. W przypadku różnic w ocenie odpowiedzi, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. 

5. Podstawą do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen odpowiedzi na co najmniej trzy z pięciu wylosowanych pytań. 

6. Wynik egzaminu protokolant wpisuje do protokołu egzaminacyjnego bezpośrednio po zakończeniu egzaminowania określonej osoby, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery: 

1) „P” – jeżeli wynik jest pozytywny 

2) „N” – jeżeli wynik jest negatywny. 

7. Zdanie egzaminu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej potwierdza na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia podpisem i pieczęcią, a następnie zaświadczenie wręcza osobie egzaminowanej. 

8. Jeżeli wynik egzaminu jest negatywny Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej podaje osobie egzaminowanej uzasadnienie oceny i zwraca jej niepodpisane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

9. Po zakończeniu egzaminu dla ostatniej w danym dniu osoby członkowie Komisji Egzaminacyjnej potwierdzają podpisami wpisane do protokołu wyniki egzaminu. 

10. W sali egzaminacyjnej nie mogą znajdować się przedmioty lub plansze mogące stanowić pomoc dla osoby egzaminowanej w czasie trwania egzaminu. 

11. Podczas przeprowadzania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin i osoby wchodzące w skład Komisji Egzaminacyjnej. 

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe.

§ 6. Osoba, która przystąpiła do egzaminu, może pisemnie zgłaszać, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, do Prezydenta Miasta Szczecin skargi i zastrzeżenia, co do jego przebiegu i oceny – w terminie 7 dni od daty jego przeprowadzenia. 

§ 7. Biuro Obsługi Interesantów prowadzi ewidencję osób przystępujących do egzaminu, dokumentację oraz ewidencję protokołów egzaminacyjnych. 

§ 8. Wypłata wynagrodzenia z tytułu udziału w pracy Komisji Egzaminacyjnej następuje na podstawie umowy-zlecenia oraz kopii protokołu egzaminacyjnego. 


udostępnił: BOI, wytworzono: 2012/05/28, odpowiedzialny/a: Anna Jaśkowiak, wprowadził/a: Jolanta Bobrowska, dnia: 2012/05/28 09:06:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Bobrowska 2012/05/28 09:06:44 nowa pozycja