Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 574/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/12/31

Data wejścia w życie: 2012/12/31


ZARZĄDZENIE NR 574/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie składniki majątkowe o łącznej wartości 118.033,26 zł. (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzydzieści trzy złote 26/100 groszy), stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziału Inwestycji Miejskich i Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2013/02/07, odpowiedzialny/a: Bożena Dąbrowiecka, wprowadził/a: Joanna Korona-Adamczyk, dnia: 2013/02/07 10:17:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Korona-Adamczyk 2013/02/07 10:17:42 nowa pozycja