Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 56/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin na rzecz samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Data podpisania: 2012/02/08

Data wejścia w życie: 2012/02/08


ZARZĄDZENIE NR 56/2012
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 lutego 2012 r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin na rzecz samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr149 poz.887, Nr 217,poz.1281) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się środek trwały, stanowiący własność Gminy Miasto Szczecin, będący na stanie Urzędu Miasta Szczecin o nazwie: samochód Ford Transit Connect VAN, o łącznej wartości 62 147,50 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści siedem złotych 50/100), o nr inwentarzowym 742-0182-01004, na rzecz samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

§ 2. Przekazanie środka trwałego, o którym mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2012/05/11, odpowiedzialny/a: Jakub Kujath, wprowadził/a: Jerzy Bogucki, dnia: 2012/05/11 13:02:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jerzy Bogucki 2012/05/11 13:02:02 nowa pozycja