Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 63/12 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu pn. „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej”

Data podpisania: 2012/02/14

Data wejścia w życie: 2012/02/14


     Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia NR 195/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 505/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r., Zarządzenie Nr 583/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r., Zarządzenie Nr 73/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2010 r., Zarządzenie Nr 170/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2010 r., Zarządzenie Nr 540/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 października 2010 r., Zarządzenie Nr 243/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2011 r., Zarządzenie Nr 648/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2011 r.), zarządzam co następuje:

     § 1.1. Powołuję Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin – Pana Pawła Sikorskiego na Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu pn. Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej” ubiegającego się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje - Technologie, Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

     2. Podstawę oraz zakres działania Pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1, określa Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego nr PU/01/18/12 zawarta w dniu 19 stycznia 2012r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Województwem Zachodniopomorskim.

     § 2. W przypadku nieobecności Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin – Pana Pawła Sikorskiego funkcję Pełnomocnika pełnić będzie Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin – Pani Krystyna Bartnik. 

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2012/05/09, odpowiedzialny/a: Alicja Dziedzic, wprowadził/a: Alicja Dziedzic, dnia: 2012/05/09 11:50:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dziedzic 2012/05/09 11:50:28 modyfikacja wartości
Alicja Dziedzic 2012/05/09 11:46:06 nowa pozycja