Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 449/12 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady ds. Seniorów

Data podpisania: 2012/10/01

Data wejścia w życie: 2012/10/01


Zarządzenie Nr 449/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 1 października 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady ds. Seniorów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1377; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Regulamin pracy Rady ds. Seniorów zwany dalej regulaminem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 449/12  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 1 października 2012 r. 
 

 

 

REGULAMIN PRACY RADY DS. SENIORÓW

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) organizacji - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.); 

2) Seniorze – należy przez to rozumieć osoby w wieku powyżej 60 lat; 

3) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Szczecin; 

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę ds. Seniorów. 

2. Rada jest organem o charakterze opiniotwórczym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta Szczecin, złożonym z przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz działających na rzecz zdrowego i aktywnego życia osób starszych. 

3. Wsparcie organizacyjne prac Rady zapewnia Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 2. Rada działa w następujących obszarach: 

1) profilaktyka i promocja zdrowia Seniorów; 

2) wspieranie aktywności Seniorów; 

3) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 

4) dostęp do edukacji i kultury; 

5) działania na rzecz zdrowia psychicznego Seniorów; 

6) organizacja czasu wolnego; 

7) aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz Seniorów; 

8) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz Seniorów. 

§ 3. 1. Rada powoływana jest na okres czterech lat przez Prezydenta Miasta w drodze odrębnego zarządzenia. 

2. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. 

§ 4. 1.  Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. 

2. Odwołanie osoby pełniącej funkcję, o której mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym dla jej powołania, na wniosek tej osoby lub co najmniej trzech członków Rady lub z inicjatywy Prezydenta Miasta. 

§ 5. 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący i reprezentuje Radę na zewnątrz, a w szczególności: 

1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad; 

2) zwołuje posiedzenia; 

3) prowadzi obrady; 

4) reprezentuje Radę w kontaktach z innymi podmiotami; 

5) zaprasza na posiedzenia Rady specjalistów problematyki, która jest przedmiotem zainteresowania Rady w tym dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin; 

6) za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta wnioskuje do Prezydenta Miasta we wszystkich sprawach wynikających z zakresu działania Rady. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący lub inna osoba (spośród członków Rady) wskazana przez Przewodniczącego. 

§ 6. 1. Rada pracuje w ramach posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego. 

2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. 

3. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. 

4. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant. 

5. Do protokołu załącza się listę osób uczestniczących w posiedzeniu. 

6. Rada ze swej działalności przedstawia Prezydentowi Miasta (za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych) sprawozdania roczne do dnia 30 stycznia danego roku za rok poprzedni. 

7. Protokoły z posiedzeń, listy obecności i inna dokumentacja Rady przechowywane są w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 7. 1. Rada wyraża swoje zdanie w formie stanowisk i opinii. 

2. Stanowiska/opinie podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. 

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Głosowania są jawne. 


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2012/10/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Patrycja Krzywniak, dnia: 2012/10/16 13:02:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycja Krzywniak 2012/10/16 13:02:38 nowa pozycja