Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 68/12 w sprawie powołania zespołów organizacyjnych do przeprowadzenia ewakuacji ludności III stopnia w Mieście Szczecin

Data podpisania: 2012/02/17

Data wejścia w życie: 2012/02/17


ZARZĄDZENIE NR 68/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA
z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie powołania zespołów organizacyjnych do przeprowadzenia ewakuacji ludności
III stopnia w Mieście Szczecin


Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416, z późniejszymi zmianami) oraz § 3 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin ( Dz. U. Nr 96, poz.850) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W celu realizacji zadania - przeprowadzenia ewakuacji ludności III stopnia w Mieście
Szczecin powołuje się niżej wymienione zespoły organizacyjne:

1) 2 Osiedlowe zespoły ds. przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji ludności III stopnia na bazie samorządowego zakładu budżetowego, Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego ”Prawobrzeże” Sp. z o.o. o strukturze organizacyjnej określonej odpowiednio w załączniku nr 1,
2) 22 Zespoły Ewidencyjno-Informacyjne w miejscach i strukturze organizacyjnej określonej odpowiednio w załączniku nr 2 i 2a,
3) 22 Zespoły Zbiórek w miejscach i o strukturze organizacyjnej określonej odpowiednio w załączniku nr 3 i 3a,
4) 4 Zespoły Załadowcze Kolejowe w miejscach i o strukturze organizacyjnej określonej odpowiednio w załączniku nr 4 i 4a.

§ 2.1. Celem przeprowadzenia ewakuacji ludności III stopnia jest zbiorowa ochrona osób,
o których mowa w ust.2 przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych
prowadzonych w Mieście Szczecin.
2. Ze względów humanitarnych, w przypadku konieczności zastosowania ewakuacji
ludności III stopnia planuje się ewakuować z Miasta Szczecin mieszkańców – matki
(opiekunów) wraz z dziećmi do lat 15 co stanowi około 90 000 osób.

§ 3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności opracuje plan ewakuacji ludności III stopnia w Mieście Szczecin zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego Nr BZK.III.M.0717/Z-91/09 z dnia 16.03.2009r. oraz dokona niezbędnych uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie ewakuacji.

§ 4. Jednostki organizacyjne na terenie, których rozwijane są elementy zabezpieczenia ewakuacji zobowiązane są do współuczestniczenia w organizacji ewakuacji, zgodnie z wytycznymi Kierowników „Osiedlowych Zespołów ds. Przygotowania i Przeprowadzenia Ewakuacji”.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 217/01 z dnia 19 września 2001 r. w sprawie powołania „Zespołu ds. Przygotowania i Przeprowadzenia Ewakuacji Ludności
m. Szczecina oraz elementów organizacyjnych zabezpieczających jej przebieg”.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2012/05/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Sylwia Świątek, dnia: 2012/05/10 10:37:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Świątek 2012/05/10 10:37:35 modyfikacja wartości
Sylwia Świątek 2012/05/10 09:59:39 nowa pozycja