Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 194/12 w sprawie powołania Rady ds. Seniorów

Data podpisania: 2012/04/25

Data wejścia w życie: 2012/04/25


ZARZĄDZENIE Nr 194/12

Prezydenta Miasta Szczecin

  z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie powołania Rady ds. Seniorów

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1377; z 2007 r. Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz w związku z projektem realizacyjnym nr 14 zawartym w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Szczecin na lata 2009 - 2015 stanowiącej załącznik do Uchwała Nr XXX/742/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009 - 2015  zarządzam, co następuje:

§1. 1. Powołuje się Radę ds. Seniorów, w następującym składzie:

  1. Dr n med. Urszula Majewska - Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Geriatrii;
  2. Dr hab. Barbara Kromolicka prof. US - Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego;
  3. Dr Beata Bugajska - Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Oddziału w Szczecinie;
  4. Marta Giezek - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie;
  5. Lucyna Chabasińska - przedstawiciel Stowarzyszenia Trzeciego Wieku w Szczecinie;
  6. Elżbieta Bębeńca - przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Okręgowego w Szczecinie.

2.  Rada  ds. Seniorów, o której mowa w ust. 1 pełni funkcję opiniotwórczą i doradczą Prezydenta Miasta Szczecin w sprawach tworzenia warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych.

3. Zadaniem Rady ds. Seniorów, o której mowa w ust 1 jest inicjowanie i przedstawianie kompleksowych rozwiązań i głównych kierunków na rzecz szczecińskich seniorów.

§ 2. Wsparcie organizacyjne  prac Rady ds. Seniorów zapewnia Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. społecznych.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2012/04/26, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Patrycja Krzywniak, dnia: 2012/04/26 14:38:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Patrycja Krzywniak 2012/04/26 14:38:28 nowa pozycja