Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 239/12 w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

Data podpisania: 2012/05/24

Data wejścia w życie: 2012/05/24


ZARZĄDZENIE NR  239 /12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 maja 2012 r.

 

w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 10, poz. 178, z 2008 r. Nr 78, poz. 1721, z 2009 r. Nr 51, poz. 1307), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” ustanawia się w celu wyróżnienia osób, grup osób których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą. Przewiduje się możliwość przyznania prawa posługiwania się tytułem „Ambasador Szczecina” instytucjom, obiektom ruchomym (pojazdy, statki, żaglowce, itp.), których działalność i wizerunek promuje Szczecin.

§ 2. Regulamin nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, zwany dalej Regulaminem stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 160/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” (zm. Zarządzenie Nr 203A/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2011 r.).

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

                                                                                                          Załącznik

                                                                                                          do Zarządzenia Nr 239 /12

                                                                                                          Prezydenta Miasta Szczecin

                                                                                                          z dnia 24 maja 2012 r.

 

Regulamin nadawania honorowego tytułu

„Ambasador Szczecina”

 

Rozdział 1

Zasady nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

 

            § 1. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nadaje Prezydent Miasta Szczecin
na wniosek Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, zwanej dalej „Kapitułą”.

            § 2. 1. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nadawany jest raz w roku osobom lub grupom osób, których osiągnięcia przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku Szczecina w kraju i za granicą. Przewiduje się możliwość przyznania prawa posługiwania się tytułem „Ambasador Szczecina” instytucjom, obiektom ruchomym (pojazdy, statki, żaglowce, itp.), których działalność i wizerunek promuje Szczecin.       

2. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nie może być przyznawany urzędnikom,
których osiągnięcia na rzecz Miasta Szczecina wynikają z zakresu pełnionych przez nich obowiązków służbowych.

            § 3. Honorowy tytuł „Ambasador Szczecina” nadany zostaje dożywotnio,
z zastrzeżeniem § 13 Regulaminu.

            § 4.1. Ceremonia nadania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” odbywa się podczas uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin z okazji obchodów rocznicy ustanowienia polskiej administracji w Szczecinie. Termin sesji podawany jest każdorazowo do publicznej wiadomości w sposób powszechnie przyjęty na terenie Miasta Szczecina.

2. Uroczystości związane z nadaniem honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” stanowią punkt obchodów „Urodzin Szczecina”.

3. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prezydenta Miasta Szczecin,
ceremonia nadania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, o której mowa w ust. 1 może odbyć się w innym terminie.

            § 5.1. Laureat honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” otrzymuje okolicznościowy dyplom oraz pamiątkową tabliczkę, których wzór określają odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2
do niniejszego Regulaminu.

            2.  Wyróżnione prawem posługiwania się tytułem „Ambasador Szczecina” instytucje, obiekty ruchome (pojazdy, statki, żaglowce, itp.) otrzymują pamiątkową tabliczkę – załącznik nr 2.

            § 6. Laureat honorowego tytułu „ Ambasador Szczecina” zostaje ponadto wyróżniony poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin www.szczecin.pl, zwanej dalej stroną internetową Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Miasta Szczecina www.szczecin.eu, zwanej dalej stroną internetową Miasta Szczecina.

Rozdział 2

Kapituła honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

 

            § 7.1. Kapitułę, o której mowa w § 1 Regulaminu powołuje Prezydent Miasta Szczecin
w drodze odrębnego zarządzenia.

            2. W skład Kapituły powołani zostają:

Przewodniczący Kapituły:

 1. Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych.

Członkowie Kapituły:

2) Poprzedni Prezydenci Miasta Szczecin,

3) przedstawiciele szczecińskich mass – mediów,

4) przedstawiciel Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Województwa Zachodniopomorskiego,

5) przedstawiciel Prezydenckiej Rady Kultury,

6) przedstawiciel Biura Prezydenta Miasta,

7) przedstawiciel Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej,

8) przedstawiciel Wydziału Kultury,

9) przedstawiciel Wydziału Sportu,

10) Laureaci poprzedniej edycji,

11) Trzej mieszkańcy Szczecina wyłonieni w drodze konkursu.

§ 8. 1. Członkowie Kapituły, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 11, zostaną wyłonieni
w drodze konkursu.

2. Regulamin określający zasady przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia mieszkańców Szczecina wchodzących w skład Kapituły stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3. Członkowie Kapituły nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w posiedzeniu Kapituły.

 

Rozdział 3

Tryb zgłaszania kandydatów do honorowego tytułu „ Ambasador Szczecina”

 

              § 9. Uprawnieni do zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” są:

 1. radni Rady Miasta Szczecin,
 2. instytucje publiczne,
  1. organizacje pożytku publicznego,
  2. związki i stowarzyszenia twórcze oraz zawodowe,
  3. przedsiębiorcy,
  4. pełnoletnieosoby fizyczne z wyłączeniem członków Kapituły.

 

            § 10.1. Termin zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” upływa z dniem 31 maja każdego roku.

            2. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prezydenta Miasta Szczecin, termin zgłaszania kandydatur może ulec zmianie.

            § 11.1. Zgłoszenia kandydatur do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” przyjmowane są w formie wniosku.

            2. Formularz wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: www.szczecin.pl

            3. Wniosek należy złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin lub przesłać na adres Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70- 
            456 Szczecin bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: boi@um.szczecin.pl.

            4. Zgłoszenia przesyłane w innej formie niż formularze, o których mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

 

Rozdział 4

Tryb wyboru nominowanych do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

 

            § 12.1. Kapituła dokonuje wyboru osób, grupy osób lub instytucji, obiektów ruchomych (np. pojazdy, statki, żaglowce, itp.) nominowanych do honorowego tytułu   „Ambasador Szczecina” spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty określone w § 9.

            2. Kapituła dokonuje nominacji w głosowaniu jawnym w obecności
nie mniej niż 11 członków Kapituły, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decydujący głos należy do Przewodniczącego Kapituły.

            3. Kapituła może wyznaczyć maksymalnie dwie kandydatury spośród zgłoszonych osób, grup osób lub obiektów ruchomych (np. pojazdy, jednostki pływające) nominowane do honorowego tytułu za dany rok.

            4. Wniosek Kapituły o zatwierdzenie nominowanych do honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” kierowany jest do Prezydenta Miasta Szczecin nie później niż
do końca czerwca każdego roku.

            5. Obsługę kancelaryjno – biurową Kapituły zapewnia Biuro Prezydenta Miasta.

  

Rozdział 5

Tryb odebrania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”

 

            § 13. Prezydent Miasta Szczecin może z własnej inicjatywy bądź na wniosek Kapituły pozbawić laureata honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” w przypadku,
gdy osiągnięcia laureata wypracowane zostały z naruszeniem prawa bądź postawa laureata w sposób oczywisty i bezsporny narusza wizerunek Miasta Szczecina.


Załączniki:

udostępnił: BPM, wytworzono: 2012/10/05, odpowiedzialny/a: Michał Kaczmarczyk, wprowadził/a: Katarzyna Ładniak, dnia: 2012/10/05 10:29:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Ładniak 2012/10/05 10:29:12 nowa pozycja