Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 316/12 uchylające Zarządzenie nr 294/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie zawieszenia sprzedaży lokali mieszklanych

Data podpisania: 2012/07/05

Data wejścia w życie: 2012/07/05


ZARZĄDZENIE NR 316/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 5 lipca 2012 r.

uchylające Zarządzenie nr 294/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie zawieszenia sprzedaży lokali mieszkalnych

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. , Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762 i Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz.1337) zarządzam co następuje :


     § 1. Traci moc Zarządzenie nr 294/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie zawieszenia sprzedaży lokali mieszkalnych (zmienione Zarządzeniem nr 334/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 sierpnia 2008 r. , Zarządzeniem nr 458/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 października 2008 r.).


    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGN, wytworzono: 2012/07/11, odpowiedzialny/a: Michał Karłowski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/08/03 11:12:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/08/03 11:12:01 modyfikacja wartości
Michał Karłowski 2012/07/12 07:31:20 modyfikacja wartości
Michał Karłowski 2012/07/11 11:58:42 nowa pozycja