Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 431/12 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe

Data podpisania: 2012/09/21

Data wejścia w życie: 2012/09/21


ZARZĄDZENIE NR 431/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 września 2012 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 283/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże tymczasowe (zm. Zarządzenie Nr 361/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2010 r., Zarządzenie Nr 537/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 258/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 czerwca 2012 r.) § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:


„4. Z opłat, o których mowa w § 11 pkt 1 i pkt 9 - 10 zwolnione są osoby niepełnosprawne z obniżoną sprawnością ruchową (o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N, lekkim stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N), które z tytułu swej niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez jednostkę organizacyjną właściwą ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin., z zastrzeżeniem ust.5. Pojazd musi być zarejestrowany na osobę niepełnosprawną lub jej współmałżonka lub jednego z rodziców, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i posiadać aktualny przegląd techniczny.”


§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: WGN, wytworzono: 2012/10/05, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2012/10/09 12:15:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2012/10/09 12:15:25 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/10/09 12:13:26 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/10/05 14:24:12 nowa pozycja