Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 66/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/02/15

Data wejścia w życie: 2012/02/15


ZARZĄDZENIE NR  66 /12

      Prezydenta Miasta Szczecin

                                                                                                                                  z dnia 15 lutego 2012r.

 

 

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin

  

 

       Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281,  )zarządzam, co następuje:

  

§ 1.Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku  do niniejszego zarządzenia.  

 

§  2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu.

              

§  3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 


Załączniki:

udostępnił: BOU, wytworzono: 2012/02/16, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Bożena Handzel, dnia: 2012/02/16 09:58:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bożena Handzel 2012/02/16 09:58:43 nowa pozycja