Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 87/12 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2011 rok oraz Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2011 rok i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2011 rok

Data podpisania: 2012/02/27

Data wejścia w życie: 2012/02/27


Zarządzenie Nr 87/12

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 27 lutego r.

 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorskąukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2011 rok orazNagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2011 rok i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2011 rok

 

Na podstawie art. 31 z dnia 8 marca 1990 r. Ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984: Nr 153, poz. 1271: Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; Dz. U. z 2005 r. Nr, 172, poz.1441: Nr 175,poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr,17.poz.128; Nr 181,poz.1337; Dz. U.  2007r. Nr 48,poz.327; Nr 138,poz. 974; Nr 173,poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz.675; Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 217, poz. 1281) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 459/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i  Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 460/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym, zarządzam, co następuje:

 §1. Powołuje się Kapitułę Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorskąukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2011 rok orazNagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2011 rok i Nagrody Prezydenta Miasta Szczecinza najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2011 rok, zwaną w dalszej części niniejszego zarządzenia Kapitułą, w składzie:

 1. prof. dr hab. Ryszard Kaleńczuk– Prorektor ds. Nauki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
 2. dr hab. inż. prof. ZUT Witold Biedunkiewicz – Prorektor ds. Kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
 3. dr inż. II of. mech. Przemysław Rajewski – Prorektor ds. Nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie,
 4. prof. dr hab. Andrzej Witkowski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Szczecińskiego,
 5. dr hab. n. med. prof. PUM Andrzej Pawlik – Katedra Farmakologii Wydział Lekarski Pomorski Uniwersytet Medyczny,
 6. prof. dr hab. Jan Karwowski – Wydział Ekonomii i Informatyki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu,
 7. Andrzej Martuś – Wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej,
 8. Barbara Bartkowiak – Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
 9. Jacek Jasiewicz – Dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego Business Club Szczecin,
 10. Joanna Niemcewicz – Dyrektor Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 11. Władysław Walawko – Business Centre Club Loża Szczecińska,
 12. Arkadiusz Świech – Członek Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej,
 13. Dariusz Wąs – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,
 14. Andrzej Durka – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Urząd Miasta Szczecin,
 15. Grzegorz Fiuk – Prezes Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego sp. z o.o.

 §2.Kapituła zostaje powołana w celu rozstrzygnięcia konkursu o:

1) Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2011 rok.

2) Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2011 rok.

3) Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecinza najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2011 rok.

§3.W celu rozstrzygnięcia konkursu wskazanego w:

1) §2 pkt 1 i 2, Kapituła jest obowiązana stosować Regulamin Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie
i innowacje i Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 459/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje i  Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje,

2) §2 pkt 3, Kapituła jest obowiązana stosować Regulamin Konkursu Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 460/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym.

 §4.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta.

 §5. Traci moc Zarządzenie Nr 67/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
28 lutego 2011 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2010 rok orazNagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje za 2010 rok iNagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym za 2010 rok.

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Prezydent Miasta

                 [..]    Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2012/02/27, odpowiedzialny/a: Adrzej Durka, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2012/05/15 11:47:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2012/05/15 11:47:14 nowa pozycja