Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 217/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/05/14

Data wejścia w życie: 2012/05/14


Zarządzenie Nr 217/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 14 maja 2012 r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113,poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz.1055, Nr 116. poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządzam co następuje:§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 81/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: WSS, wytworzono: 2012/05/18, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2012/05/18 13:41:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2012/05/18 13:41:05 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2012/05/18 13:40:24 nowa pozycja