Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 202/12 w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin 

Data podpisania: 2012/05/02

Data wejścia w życie: 2012/05/02


Zarządzenie Nr 202/12
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 maja 2012 r.

w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin 

Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin  zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Dyrektorów wydziałów, kierowników biur oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta Szczecin zobowiązuje się do współpracy oraz realizacji zadań związanych z : 

1) obronnością kraju, 

2) systemem zbiorowego bezpieczeństwa, 

3) zamówieniami publicznymi, 

4) realizacją projektów współfinansowanych z  bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej, 

5) ochroną danych osobowych, 

6) ochroną informacji niejawnych, 

7) udostępnianiem informacji publicznej, 

8) podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

9) systemem rejestracji i obiegu dokumentów, 

10) aktualizacją obowiązujących procedur załatwianych spraw, 

11) wykonywaniem czynności dysponenta budżetu w powierzonej części budżetu Miasta, 

12) prowadzeniem rejestrów umów, 

13) nadzorem nad wykorzystaniem mienia przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, 

14) prowadzeniem baz danych wynikających z zadań jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, 

15) aktualizacją wydziałowych stron internetowych, 

16) zapewnieniem aktualizacji w Biuletynie Informacji Publicznej i systemie informacyjnym Uminet zasobów informacyjnych dotyczących wydziałów i biur,

17)ustalaniem priorytetów inwestycyjnych w zakresie planów i programów inwestycyjnych,

18) kreowaniem wizerunku Miasta zgodnie z obowiązującą strategią Marki Floating Garden 2050 Projekt, w tym uzgadniania wszelkich działań z zakresu promocji i komunikacji marketingowej z Biurem Komunikacji Społecznej i Marketingowej, 

19)regularnym przekazywaniem do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej informacji o realizowanych i planowanych przez wydziały i biura działaniach,

20) wykonywaniem czynności właścicielskich wynikających z kodeksu cywilnego i innych ustaw, w stosunku do nieruchomości Gminy Miasta Szczecin i Skarbu Państwa w zakresie realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin,

21) przeprowadzania na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami w przypadkach przewidzianych w odrębnych przepisach.

§ 3. 1. Wykładni interpretacyjnej przepisów niniejszego zarządzenia stanowiących uszczegółowienie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin dokonuje Sekretarz Miasta. 

2. Realizację zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 298/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 506/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2009 r., Zarządzenie Nr 59/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2010 r., Zarządzenie Nr 171/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2010 r., Zarządzenie Nr 481/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 września 2010 r., Zarządzenie Nr 630/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2010 r., Zarządzenie Nr 148/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 kwietnia 2011 r., Zarządzenie Nr 195/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2011 r., Zarządzenie Nr 133/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lipca 2011 r., Zarządzenie Nr 612/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2011 r., Zarządzenie Nr 62/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2012 r ). 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/05/04, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Małgorzata Szust, dnia: 2012/05/04 10:36:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Szust 2012/05/04 10:36:03 nowa pozycja