Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 121/12 w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w 2012 r. w kasie Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2012/03/14

Data wejścia w życie: 2012/03/14


Na podstawie art. 4 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję zespół spisowy w celu przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w 2012 r. w kasie Urzędu Miasta Szczecin,w składzie:
Przewodniczący:
a) Leonarda Szczygieł - Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości,
Członek:
b) Beata Sobieraj - Kierownik Referatu w Wydziale Księgowości,
Obecni przy spisie:
c) Elżbieta Kowalczyk - Inspektor w Wydziale Księgowości
osoba odpowiedzialna materialnie.
§ 2. Zobowiązuje się przewodniczącego zespołu do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Szczecin w 2012 r., stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 574/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie planu inwentaryzacji w 2012 r. w Urzędzie Miasta Szczecin,
2) terminowego (do 3 dni po zakończeniu) przekazania Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie oraz informacji o wszelkich stwierdzonych w czasie spisu nieprawidłowościach.
§ 3. Zastępca Skarbnika Miasta odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie ujętym w Zarządzeniu Nr 651/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, a mianowicie Zastępca Skarbnika Miasta oraz służby księgowe zobowiązane są do uzgodnienia i weryfikacji sald oraz współdziałania we właściwym przygotowaniu organizacyjnym spisów z natury. Ponadto zobowiązane są do prawidłowego, kompletnego, terminowego i rytmicznego rozliczenia wyników inwentaryzacji oraz dopilnowania złożenia wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych przed zamknięciem ksiąg rachunkowych.
§ 4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji czynię Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2012/03/23, odpowiedzialny/a: Wnuk Wojciech, wprowadził/a: Ilona Felsztyńska, dnia: 2012/03/23 14:38:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Felsztyńska 2012/03/23 14:38:00 nowa pozycja