Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 314/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy

Data podpisania: 2012/07/05

Data wejścia w życie: 2012/07/05


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149,
poz.887,Nr.217,poz.1281) zarządzam, co następuje:


§ 1. Nieodpłatnie przekazuje się na rzecz jednostki budżetowej pn. Zarząd Dróg
i Transportu Miejskiego w Szczecinie środki trwałe o łącznej wartości 63.838.768,91 zł
(słownie:sześćdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt
osiem złotych 91/100), stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, będące na stanie
Urzędu Miasta Szczecin, wg załącznika do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Przekazanie środków trwałych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokół
zdawczo-odbiorczy.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska oraz Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
w Szczecinie.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2012/08/08, odpowiedzialny/a: Jakub Kujath, wprowadził/a: Jerzy Bogucki, dnia: 2012/08/08 11:08:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jerzy Bogucki 2012/08/08 11:08:27 nowa pozycja