Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 452/12 w sprawie trybu postępowania dotyczącego stosowania obniżek czynszu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Data podpisania: 2012/10/04

Data wejścia w życie: 2012/10/04


ZARZĄDZENIE NR 452/12
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 4 października 2012 r.

w sprawie trybu postępowania dotyczącego stosowania obniżek czynszu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. Nr 567) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, zm.: z 2004 r.: Nr 281, poz. 2783 i poz. 2786; z 2006 r.: Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r.: Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz.1218; z 2010 r.: Nr 3, poz. 13; z 2011 r.: Nr 224, poz. 1342) i § 4 Zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu, stanowiących załącznik do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLVII/1187/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 61, poz. 1191; z 2012 r. poz. 1168) zarządzam, co następuje:


§ 1. Zarządzenie określa tryb postępowania w sprawach o stosowanie obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

§ 2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o zarządcy należy przez to rozumieć jednostkę budżetową pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o., Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o. o.

§ 3. Warunki dokonywania obniżek czynszu, stawki procentowe obniżek oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania obniżki czynszu uregulowane są odpowiednio:
1) w Uchwale Nr XLVII/1187/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010 – 2015 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 61, poz. 1191; z 2012 r. poz. 1168);
2) w Uchwale Nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1310).


§ 4.1. Obniżki czynszu udziela się na wniosek najemcy. Wniosek o udzielenie obniżki czynszu wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) składa się do właściwego zarządcy zasobu mieszkaniowego lub za pośrednictwem poczty. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
2. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wniosek został złożony. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
3. Za dochód, o którym mowa w ust.2, uważa się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.).
4. Rozpatrzenie wniosku polega na sprawdzeniu danych ewidencyjnych najemcy, wysokości naliczonego czynszu, tytułu prawnego do lokalu oraz danych zawartych w złożonej deklaracji o dochodach uzyskiwanych przez najemcę oraz członków jego gospodarstwa domowego.
5. W przypadku braku dokumentów stanowiących podstawę do rozpatrzenia wniosku, zarządca wzywa do ich uzupełnienia. Termin uzupełnienia wniosku przez wnioskodawcę wynosi 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie terminu i nieuzupełnieniu wniosku, zarządca odstępuje od jego rozpatrzenia i pisemnie zawiadamia o tym wnioskodawcę.
6. O przyznaniu obniżki, odmowie jej udzielenia zarządca powiadamia wnioskodawcę na piśmie w terminie 30 dni licząc od daty złożenia kompletnego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. W przypadku odmowy udzielenia obniżki, zarządca uzasadnia jej przyczyny.
7. Jeżeli w okresie, na który została udzielona obniżka czynszu nastąpi obniżenie dochodów najemcy do wysokości kwalifikującej do udzielenia większej obniżki czynszu, najemca może wystąpić z wnioskiem o przyznanie obniżki w innej wysokości. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia kompletnego wniosku. O ile sytuacja uzasadnia zastosowanie zmiany wysokości obniżki czynszu - obniżki udziela się w sposób opisany w ust. 5 i 6. Obniżka udzielana jest na okres 12 miesięcy.


§ 5. 1. Zarządca ma prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
2. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania najemcy.
3. Podczas wywiadu ustala się faktyczny stan majątkowy najemcy.
4. Wzór kwestionariusza wywiadu stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia.
5. Wywiad przeprowadza upoważniony pracownik zarządcy.
6. Podczas wywiadu pracownik, o którym mowa w ust. 5, może żądać od najemcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Zarządzenia.


§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.


§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 367/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie stosowania obniżek czynszu.


§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 452/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 października 2012 r.


...........................................................................................
( data wpływu, podpis przyjmującego, pieczęć zarządcy)

 

WNIOSEK O UDZIELENIE
OBNIŻKI CZYNSZU

1. Najemca (wnioskodawca) .......................................................................................................

                                                                                     (imię i nazwisko )
2. PESEL wnioskodawcy ............................................................................................................

3. Adres wynajmowanego lokalu …………………………………………………..................

4. Tytuł prawny do wynajmowanego lokalu:
a) umowa najmu*
b) umowa podnajmu lokalu wynajmowanego przez Miasto od innych właścicieli*

5. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego ......................... m2

6. Liczba osób w gospodarstwie domowym .......................

7. Średnie miesięczne dochody gospodarstwa domowego ..........................................................
(według deklaracji za okres ostatnich trzech miesięcy)
(UWAGA: w przypadku osoby bezrobotnej wymagany jest dokument potwierdzający zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy)

8. Oświadczam, że;
a) nie posiadam/* posiadam/* tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego,
b) nie korzystałem/* korzystałem/* z umorzenia należności z tytułu opłat czynszowych,
c) nie korzystałem/* korzystałem/* z obniżki czynszu w okresie od ..…...... do ............
d) w zajmowanym lokalu nie prowadzę działalności gospodarczej.

9. Dla potwierdzenia wiarygodności wykazanych w załączonej deklaracji dochodów gospodarstwa domowego załączam – zaświadczenia* o zarobkach za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku.

Wyrażam zgodę na:
1) gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz udostępnianie ich innym jednostkom w celach mieszkaniowych,
2) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz na wykorzystanie przez Zarządcę informacji wynikających z kwestionariusza wywiadu o stanie majątkowym moim i innych członków mojego gospodarstwa domowego.

-----------------------------------------------------------
(podpis wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić

 


OPINIA ZARZĄDCY:

1) Wnioskodawca jest najemcą lokalu ……………...……… znajdującego się w Szczecinie
przy ul. …………………......………........ na podstawie zawartej w dniu ...……………… umowy najmu na czas ………………………… .
2) Do zamieszkiwania w lokalu zgłoszono …………… osób, za które wnoszone są opłaty niezależne od właściciela.
3) Według oświadczenia dochód rodziny za okres 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku, wynosi ……….…............... zł.
a) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy wynosi ………….………... zł,
b) kwota uprawniająca do obniżki dla gospodarstwa ….-osobowego wynosi …………………… zł.
4) Wnioskodawca nie posiada/posiada* zaległości w opłatach za używanie lokalu.
5) Wnioskodawca za zgodą wynajmującego spłaca zaległości w ratach, od dnia .......……….
6) Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi …… m2 i nie przekracza normatywów, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, tj.: …..…… m2 dla ...…-osobowego gospodarstwa domowego. Miesięczna wysokość czynszu najmu za ww. lokal wynosi …...…………. zł.


STANOWISKO DOTYCZĄCE UDZIELENIA / NIE UDZIELENIA OBNIŻKI*:

1) Wnioskodawca spełnia kryteria do udzielenia obniżki czynszu w wysokości ........... %.
a) Kwota obniżki: .............................. % x ……...............…. zł/m-cznie (czynsz najmu) = …………........…..... zł.
b) Wysokość czynszu najmu po uwzględnieniu obniżki wynosi .…........... zł miesięcznie.
c) Obniżki udziela się na okres 12 miesięcy, tj. od dnia …............ do dnia……………. .

2) Wnioskodawca nie spełnia warunków do udzielenia obniżki z uwagi na:

…………………………………………………………………………………..........……..
…………………………………………………………………………………....................

3) Wniosek nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na:

…………………………………………….……………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………..


Szczecin, dnia ............................              ...................................................................................
                                                                (pieczęć Zarządcy i czytelny podpis pracownika)


Szczecin, dnia ............................             ..………………….......……………........………...…
                                                              (podpis osoby upoważnionej do udzielenia obniżki)

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 452/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 października 2012 r.

.......................................................................

( miejscowość ) ( data )


............................................................................
( imię i nazwisko składającego deklarację )
............................................................................
( dokładny adres )
............................................................................
( telefon )

 

Deklaracja o dochodach

za okres ....................................................................
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia deklaracji
i wniosku o obniżkę czynszu)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

1. Imię i nazwisko................................................................................................... wnioskodawca

PESEL .........................................................................................................................................


2. Imię i nazwisko..................................................................................... stopień pokrewieństwa

.................................................................. PESEL.......................................................................

3. Imię i nazwisko..................................................................................... stopień pokrewieństwa

.................................................................. PESEL.......................................................................

4. Imię i nazwisko..................................................................................... stopień pokrewieństwa

................................................................... PESEL......................................................................

5. Imię i nazwisko..................................................................................... stopień pokrewieństwa

.................................................................... PESEL......................................................................

6. Imię i nazwisko...................................................................................... stopień pokrewieństwa

................................................................... PESEL......................................................................


7. Imię i nazwisko...................................................................................... stopień pokrewieństwa

.................................................................... PESEL ....................................................................
 

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:

 

Lp.1

 

Miejsce pracy – nauki 2

Źródła dochodu

Wysokość dochodu w zł       za 3 m-ce

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Razem dochody gospodarstwa domowego:

 

 

Średni miesięczny dochód przypadający na gospodarstwo domowe wynosi ........................ zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz
po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
Składając osobiście niniejszą deklarację, oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty,
na których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

.......................................                                                                                                                  ...........................................................

( podpis przyjmującego)                                                                                                            ( podpis składającego deklarację )

 


1. Podać liczbę porządkową według wykazu osób zamieszczonych przed tabelą.
2. Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.

 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 452/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 października 2012 r.

 


WYWIAD ŚRODOWISKOWY U WNIOSKODAWCY

 

Imię i nazwisko ...........................................................................................................................

Imiona rodziców, panieńskie nazwisko matki .............................................................................

......................................................................................................................................................

Dowód osobisty ...........................................................................................................................

Nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia .................................................................................

Adres ............................................................................................................................................

Czy osoba korzystała z dodatku mieszkaniowego TAK/NIE*

Aktualna sytuacja:
a) dochodowa ...............................................................................................................................

b) zawodowa (miejsce zatrudnienia) ............................................................................................

.......................................................................................................................................................

c) zdrowotna .................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

d) rodzinna ...................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Uwagi i wnioski pracownika przeprowadzającego wywiad .......................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
(data i podpis pracownika przeprowadzającego wywiad)

 


Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 452/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 października 2012 r.

 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

Ja ........................................................................  urodzona/y ......................................................
                  (imię i nazwisko)
oświadczam, że na stan majątkowy *) członków gospodarstwa domowego składają się:

I. Mieszkanie:
- wielkość (ilość pokoi: 1, 2, 3, 4, kuchnia, łazienka, powierzchnia pokoi w m2, powierzchnia łącznia mieszkania w m2), charakter własności, adres

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

II. Nieruchomości:

- dom (adres, wielkość w m2)
.......................................................................................................................................................

- lokal mieszkalny (adres, opisać jak w pkt I)
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- place, działki (gdzie się znajdują, powierzchnia w m2)
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych)
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

III. Ruchomości:

- samochody (typ, rocznik, data nabycia, wartość szacunkowa)
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- maszyny (rodzaj, wartość szacunkowa)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- inne ruchomości (rodzaj, wartość szacunkowa)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- inne (rodzaj, wartość szacunkowa)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV. Posiadane zasoby:
- pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe itp. – wysokość nominalna)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- przedmioty wartościowe (wartość szacunkowa)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

V. Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § l Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.

 

......................................................                               ...................................................
miejscowość, data                                                          czytelny podpis

*) należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny.
 


Załączniki:

udostępnił: WGN, wytworzono: 2012/10/09, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2012/10/11 09:58:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2012/10/11 09:58:41 modyfikacja wartości
Edward Różycki 2012/10/09 13:49:06 nowa pozycja