Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 190/12 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania działań związanych z realizacją

Data podpisania: 2012/04/24

Data wejścia w życie: 2012/04/24


Zarządzenie Nr 190/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 kwietnia 2012 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania działań związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych”
 

Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. koordynowania działań związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” nr POIS.08.03.00-00-014/10, zwany w dalszej części Zarządzenia Zespołem, w składzie:
Przewodniczący:
1)Michał Przepiera – Dyrektor Biura Strategii,
Członkowie:
2)Jakub Kujath – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
3)Łukasz Pundyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Finansami Miasta,
4)Elżbieta Ostatek – p.o. Dyrektor jednostki budżetowej pn. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
5)Andrzej Gajda – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z o.o. w Szczecinie.

§ 2. Do zadań Zespołu należy koordynowanie i integracja działań w zakresie realizacji projektu pn. "Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” nr POIS.08.01.00-014/10, zwanego dalej Projektem, w związku z monitorowaniem realizacji polityki transportowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, a w szczególności:
1)integracja wszystkich rodzajów transportu (autobusy miejskie, tramwaje, a w przyszłości autobusy dalekobieżne i kolej) umożliwiająca szybką obsługę podróżnych korzystających z tych środków transportu,
2)wprowadzenie wspólnego systemu zarządzania transportem publicznym i informacji dla podróżnych,
3)optymalizacja polityki taryfowej na podstawie informacji z systemu biletu elektronicznego,
4)wdrożenie wspólnego skoordynowanego rozkładu jazdy dla wszystkich rodzajów transportu,
5)optymalizacja rozkładów jazdy na podstawie informacji z systemu zarządzania transportem publicznym i informacji pasażerskiej (ograniczenie kosztów poprzez efektywniejsze wykorzystanie środków transportu publicznego),
6)organizacja przewozów przez jednego organizatora dla całego obszaru,
7)optymalizacja tras przejazdów (dynamiczna zmiana przebiegu tras, możliwość organizowania objazdów w czasie rzeczywistym itp.),
8)wdrożenie systemu karty miejskiej,
9)usprawnienie informacji dla podróżnych,
10)poprawa dostępności transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych,
11)spowodowanie mniejszego oddziaływania na środowisko naturalne dzięki popularyzacji transportu szynowego oraz ograniczenie transportu indywidualnego,
12)poprawa bezpieczeństwa podróżnych dzięki zastosowaniu systemu monitoringu wizyjnego w całej flocie pojazdów transportu publicznego,
13)wzrost dostępności biletów dla pasażerów, dzięki automatom biletowym,
14)optymalizacja wielkości floty na podstawie informacji z systemu zliczania potoków pasażerskich (ograniczenie kosztów).
§ 3. Do zakresu zadań Przewodniczącego Zespołu należy koordynowanie działań związanych z realizacją Projektu, kierowanie pracami Zespołu oraz zwoływanie spotkań Zespołu.

§ 4. Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/05/02, odpowiedzialny/a: Łubian Grzegorz, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2012/05/02 14:40:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2012/05/02 14:40:10 nowa pozycja